237/2003

Given i Helsingfors den 19 mars 2003

Statsrådets förordning om försäkringsdomstolen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 21 februari 2003 om försäkringsdomstolen (132/2003):

1 §
Övrig personal vid försäkringsdomstolen

Vid försäkringsdomstolen kan utöver de tjänster som nämns i 2 och 8 § lagen om försäkringsdomstolen (132/2003) också finnas andra tjänster samt annan personal i tjänste- eller anställningsförhållande. Den personal som avses här utnämns eller anställs av försäkringsdomstolens överdomare.

2 §
Överdomarens uppgifter

När försäkringsdomstolens överdomare leder försäkringsdomstolens verksamhet skall han eller hon bland annat

1) dra försorg om och utveckla försäkringsdomstolens funktionsduglighet samt se till att resultatmålen nås,

2) övervaka att enhetlighet uppnås i fråga om tillämpningen av rättsgrundsatser och tolkningen av lag i försäkringsdomstolens avgöranden,

3) fastställa försäkringsdomstolens arbetsordning efter att ha hört samtliga personalgrupper,

4) ställa upp resultatmål för försäkringsdomstolen efter att ha hört samtliga personalgrupper,

5) utarbeta förslag till budget för försäkringsdomstolen,

6) fastställa grunderna för hur ärendena skall fördelas på de olika avdelningarna samt

7) avgöra hur personalen placeras i de olika avdelningarna.

3 §
Kanslichefens uppgifter

Försäkringsdomstolens kanslichef skall

1) avgöra ärenden som försäkringsdomstolens överdomare överfört på honom eller henne,

2) bereda och föredra förvaltningsärenden, ekonomiska ärenden och utnämningsärenden som skall avgöras av förvaltningssammanträdet och förvaltningsdomstolens överdomare, om inte överdomaren bestämmer något annat, samt

3) vid behov tjänstgöra som föredragande i rättskipningsärenden.

4 §
Lagmännens uppgifter

När försäkringsdomstolens lagmän leder verksamheten vid sina avdelningar skall de bland annat

1) svara för att avdelningens resultatmål nås,

2) för sin del övervaka att tillämpningen av rättsgrundsatser och tolkningen av lag är enhetlig i försäkringsdomstolens avgöranden samt

3) se till att arbetet fördelas jämt inom avdelningen.

5 §
Föredragande som ledamot

Kanslichefen, en assessor eller en försäkringsrättssekreterare tjänstgör som lagfaren ledamot av försäkringsdomstolen då han eller hon föredrar ett sådant ärende som skall avgöras av tre lagfarna ledamöter.

Överdomaren kan förordna kanslichefen, en assessor eller en försäkringsrättssekreterare att tjänstgöra som lagfaren ledamot även i andra ärenden.

6 §
Tjänstledighet

Försäkringsdomstolens överdomare kan ta ut tjänstledighet högst 30 dagar om året. Tjänstledighet utöver detta beviljas av högsta förvaltningsdomstolen.

Lagmän och försäkringsrättsdomare beviljas tjänstledighet för kortare tid än ett år av försäkringsdomstolens överdomare. Tjänstledighet för ett år eller längre tid beviljas av högsta förvaltningsdomstolen. Lagmän och försäkringsrättsdomare som är utnämnda för viss tid beviljas tjänstledighet i samma ordning som innehavaren av den ordinarie tjänsten.

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av försäkringsdomstolens överdomare.

7 §
Skötsel av överdomarens och lagmännens uppgifter

Vid förhinder för försäkringsdomstolens överdomare sköts hans eller hennes uppgifter av den enligt tjänsteår äldsta lagman som är i tjänst. Vid förhinder även för lagmännen sköts överdomarens uppgifter av den enligt tjänsteår äldsta försäkringsrättsdomare som är i tjänst.

Vid förhinder för en lagman vid försäkringsdomstolen sköts hans eller hennes uppgifter av den enligt tjänsteår äldsta försäkringsrättsdomare som är i tjänst på avdelningen.

8 §
Ärenden som behandlas av förvaltningssammanträdet

Försäkringsdomstolens förvaltningssammanträde

1) avger försäkringsdomstolens utlåtanden enligt 10 § 1 mom. lagen om utnämning av domare (205/2000),

2) utnämner domare till försäkringsdomstolen för viss tid som överstiger två månader men understiger ett år samt

3) utnämner kanslichef, assessorer och försäkringsrättssekreterare till ordinarie tjänster eller för viss tid som överstiger två månader. Förvaltningssammanträdet kan även utnämna kanslichef, assessorer och försäkringsrättssekreterare för två månader eller kortare tid.

Utöver detta behandlar förvaltningssammanträdet andra ärenden som försäkringsdomstolens överdomare bestämmer.

9 §
Försäkringsdomstolens ledningsgrupp

Vid försäkringsdomstolen finns ledningsgrupp som biträder överdomaren i att leda och utveckla försäkringsdomstolens verksamhet. Till ledningsgruppen hör överdomaren som ordförande samt försäkringsdomstolens lagmän och kanslichef som medlemmar.

I ledningsgruppen behandlas

1) förslag till arbetsordning för försäkringsdomstolen,

2) förslag till resultatmål för försäkringsdomstolen,

3) uppföljning av hur resultatmålen för försäkringsdomstolen har nåtts samt

4) förslag till budget för försäkringsdomstolen.

Utöver detta behandlar försäkringsdomstolens ledningsgrupp andra ärenden som bestäms i arbetsordningen samt de ärenden som försäkringsdomstolens överdomare bestämmer.

10 §
Överföring av rättskipningsärenden

Om avgörandet i ett rättskipningsärende eller en fråga som hör till ett rättskipningsärende kan vara av principiell betydelse med tanke på tillämpning av lag eller om avgörandet skulle innebära avvikelse från tidigare praxis, kan försäkringsdomstolens överdomare eller en lagman bestämma att ärendet skall behandlas vid förstärkt sammanträde.

Överdomaren kan under samma förutsättningar bestämma att ärendet skall behandlas i plenum.

11 §
Överföring av förvaltningsärenden

Försäkringsdomstolens överdomare kan överföra sin beslutanderätt i ett förvaltningsärende på förvaltningssammanträdet.

Försäkringsdomstolens överdomare kan överföra sin beslutanderätt i ett förvaltningsärende eller en ärendegrupp på kanslichefen. Ärenden som nämns i 2, 6 och 10 § får dock inte överföras.

Försäkringsdomstolens överdomare kan förbehålla sig rätten att avgöra ett förvaltningsärende som annars skall avgöras av någon annan tjänsteman vid försäkringsdomstolen.

12 §
Arvoden till ledamöter med uppgiften som bisyssla

Justitieministeriet fastställer grunderna för arvoden till ledamöter med uppgiften som bisyssla.

13 §
Sändande av arbetsordningen för kännedom

Försäkringsdomstolen skall sända sin arbetsordning till justitieministeriet och högsta förvaltningsdomstolen för kännedom.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Helsingfors den 19 mars 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsrådet
Arja Manner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.