235/2003

Given i Helsingfors den 14 mars 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 3 mom. och 5 § lagen den 21 januari 2000 om utövning av veterinäryrket (29/2000):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller de krav en person som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan tredje land, skall uppfylla innan han eller hon legitimeras som veterinär i Finland.

2 §
Allmänna krav

Den veterinärmedicinska examen som avlagts i ett tredje land och på grundval av vilken ansöks om legitimation som veterinär i Finland skall vara sådan att personen i fråga med stöd av examen har rätt att självständigt utöva veterinäryrket i det land som beviljat examensbeviset.

Personens rätt att verka som veterinär får inte vara begränsad.

3 §
Praktik och förhör

En förutsättning för att en person som avlagt veterinärmedicinsk examen i ett tredje land skall legitimeras som veterinär i Finland är att han eller hon godkänts i

1) klinisk praktik som omfattat två till sex månader, enligt jord- och skogsbruksministeriets föreskrift, samt den utvärdering av det kliniska patientarbetet som görs i samband med praktiken,

2) den praktik inom livsmedelshygienen som åläggs av jord- och skogsbruksministeriet samt

3) det förhör som anordnas av veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Förhöret består av prov i kliniska ämnen, livsmedels- och miljöhygien samt lagstiftning. Förhörets olika delar motsvarar till innehåll, nivå och omfattning de slutförhör som ordnas för studerande för veterinärmedicine licentiatexamen. Förhöret kan även ordnas så att personen i fråga deltar i ovannämnda slutförhör.

En förutsättning för deltagande i praktik och i förhör är att personen i fråga har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska språket. För att påvisa språkkunskapen måste personen förete intyg över att han eller hon uppnått åtminstone kunskapsnivå 3 i språkprovet i finska eller svenska språket i de allmänna språkexamina, eller i ett språkprov som ordnats före år 2002, åtminstone kunskapsnivå 4, eller att han eller hon utexaminerats från en finsk- eller svenskspråkig läroanstalt.

4 §
Avvikande krav beträffande personer som avlagt veterinärmedicinsk examen i vissa stater och vid vissa fakulteter

En person som avlagt veterinärmedicinsk examen i Förenta Staterna, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller vid en fakultet enligt en studielinje som föreningen European Association of Establishments for Veterinary Education -utvärderat och godkänt, krävs för legitimering varken klinisk praktik eller prov i kliniska ämnen.

Genom beslut av fakulteten kan bestämmas att undantag enligt 1 mom. gäller även personer som avlagt veterinärmedicinsk examen inom ett utbildningsprogram som godkänts i någon annan internationell utvärdering.

5 §
Rätt att utöva yrke som beviljats i ett nordiskt land

En medborgare i ett nordiskt land, som på grundval av en veterinärmedicinsk examen som avlagts i ett tredje land beviljats rätt att självständigt utöva veterinäryrket i något nordiskt land, kan legitimeras i Finland utan att kraven enligt 3 § uppfylls.

Den rätt att utöva veterinäryrket som beviljats i ett nordiskt land får inte vara begränsad.

6 §
Rätt att utöva yrke som beviljats i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

En person som på grundval av veterinärmedicinsk examen som avlagts i ett tredje land beviljats rätt att självständigt utöva veterinäryrket i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan legitimeras i Finland utan att kraven enligt 3 § 1 och 2 mom. uppfylls, under förutsättning att rätten att utöva yrke har beviljats på grundval av att personen uppfyller tilläggskraven enligt lagstiftningen i den stat som beviljat rätten. Personen bör dock förete intyg över sina språkkunskaper på det sätt som anges i 3 § 3 mom.

Den rätt att utöva veterinäryrket som beviljats i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får inte vara begränsad.

7 §
Övriga undantag från kraven

Jord- och skogsbruksministeriet kan av särskilda skäl medge undantag från de krav som föreskrivs om i denna förordning.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut den 15 december 1993 om tilläggskrav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen utomlands (7/93). Beslutets 3 § gäller dock tills den särskilt upphävs.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

9 §
Övergångsbestämmelser

En person som avlagt veterinärmedicinsk examen i ett tredje land, och som innan denna förordning trätt i kraft vid veterinärmedicinska fakulteten inlett de kompletterande studier som föreskrivs enligt det beslut som nämns i 8 § 2 mom. och som krävs för att personen skall förklaras för veterinär i Finland, kan delta i den praktik och de förhör som föreskrivs i denna förordning eller fortsätta de kompletterande studierna i enlighet med det beslut som nämns i 8 § 2 mom.

Helsingfors den 14 mars 2003

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Johanna Wallius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.