216/2003

Given i Helsingfors den 14 mars 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om specialstöd som betalas till producenten och om ersättningar för översvämningsskador samt om anmälan om de arealer och kontraktsarealer som ligger till grund för stödet och ersättningarna år 2003

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) samt 25 § 3 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökningstider, anmälan om arealer och kontraktsarealer som ligger till grund för stödet, inlämnande av ansökningar samt ansökningsblanketter i fråga om följande specialstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen:

1) non food-trädesbidrag enligt kommissionens förordning (EG) nr 2461/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 1251/1999 beträffande användningen av jordbruksmark som tagits ur bruk till produktion av råvaror för tillverkning inom gemenskapen av produkter som inte primärt är avsedda till livsmedel eller foder,

2) stöd för stärkelsepotatis enligt rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål,

3) utsädesstöd enligt rådets förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde,

4) stöd för grönmjölshö enligt rådets förordning (EEG) nr 603/95 om den gemensamma marknaden för torkat foder,

5) stöd för jordbruksgrödor i fråga om spånadslin och fiberhampa enligt rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor.

Denna förordning gäller dessutom ansökningstider, inlämnande av ansökningar och ansökningsblanketter i fråga om följande nationella stöd samt ersättningar för översvämningsskador:

1) nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd enligt statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2003 (171/2003),

2) nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen enligt statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2003 (170/2003),

3) ersättningar för översvämningsskador enligt lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983).

2 §
Bestämmelser om administration och kontroll

Vid administrationen och kontrollen av stöd som avses i 1 § 1 mom. 1 och 5 punkten tillämpas vad som bestäms i 3, 3 a―3 e, 4, 5, 7, 9―12 och 14 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (155/2000).

3 §
Stödansökan

Ansökan om att få det stöd som avses i 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt den anmälan om areal som krävs för ansökan om stöd enligt de förordningar som nämns i 1 § 1 mom. 3―5 punkten och 1 § 2 mom. 1 punkten (stödansökan) skall inlämnas senast den 30 maj 2003. Till stödansökan skall bifogas de bilagor som är nödvändiga.

Stödansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blanketter nummer 101A, 101B, 102A och 102B för 2003 eller på datautskrifter enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2003. Till stödansökan skall bifogas en förhandsifylld eller på annat sätt ifylld basskiftesblankett nummer 102A.

Om fjolårets basskiften har delats, sammanslagits eller permanent tagits ur bruk, eller om nya basskiften har bildats eller om det skett ändringar i innehavet av basskiften, skall dessutom jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 102C för 2003 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för 2003 inlämnas.

4 §
Non food -trädesbidrag

Ansökan om non food -trädesbidrag skall göras på blankett nummer 101B till stödansökan. På blankett nummer 102B skall producenten beträffande non food -trädesskiftena ange non food-träda som den växt som odlas. Non food -träda skall uppges höra till stödareal C. Producenten skall som bilaga till ansökan bifoga en kopia av det odlingskontrakt som ingåtts med förädlingsanläggningen.

5 §
Ersättning som betalas till den som producerar stärkelsepotatis

Ansökan om ersättning till den som producerar stärkelsepotatis skall göras på blankett nummer 101B till stödansökan. På ansökningsblankett nummer 102B skall producenten beträffande stärkelsepotatisskiftena ange stärkelsepotatis som den växt som odlas. Stärkelsepotatis skall uppges höra till stödareal M. Producenten skall som bilaga till ansökan foga en kopia av det odlingskontrakt som ingåtts med potatisstärkelsefabriken.

6 §
Ansökan om utsädesstöd som finansieras av Europeiska gemenskapen och anmälan om utsädesodlingsarealer

Det på kilogram baserade utsädesstödet för fröväxter som odlas 2003 skall sökas senast den 31 maj 2004. Stödansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 172B för produktionsåret 2003 eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för produktionsåret 2003. På ansökan skall anges numret för det odlingskontrakt som ingåtts med fröhandeln. Till ansökan skall fogas kopior av alla de beslut om certifiering av utsäde för produktionsåret 2003 som stödansökan gäller.

På blankett nummer 102B till stödansökan för 2003 skall producenten beträffande de skiften som utsädesodlingen gäller ange arten och sorten för den växt som odlas. Blankett nummer 102B skall inlämnas inom den tid som stadgas i 3 § 1 mom. Frövall samt spånadslin och hampa skall uppges höra till stödareal M. Utsädesodlingsarealen för oljelin kan även uppges höra till stödareal C, om stödvillkoren för stöd för jordbruksgrödor uppfylls.

7 §
Ansökan om nationellt utsädesstöd och anmälan om utsädesodlingsarealer

Det på hektar baserade utsädesstödet för vallväxter som odlas år 2003 skall sökas senast den 30 januari 2004. Stödansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 172A för produktionsåret 2003 eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för produktionsåret 2003. Till ansökan skall bifogas ett kontrollbeslut beträffande den fröodling som ansökan gäller.

På blankett nummer 102B till stödansökan för 2003 skall producenten beträffande de skiften som utsädesodlingen gäller anteckna arten och sorten för den växt som odlas. Blankett nummer 102B skall inlämnas inom den tid som stadgas i 3 § 1 mom. Frövall skall uppges höra till stödareal M.

Det på kilogram baserade utsädesstödet för stråsäd som odlas år 2003 och vilket certiferats senast den 31 maj 2004, skall sökas senast den 31 maj 2004. Stödansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 172B för produktionsåret 2003 eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för produktionsåret 2003. Till ansökan skall bifogas kopior av alla de beslut gällande certifiering av utsäde för produktionsåret 2003 som ansökan gäller.

På blankett nummer 102B till stödansökan för 2003 skall producenten beträffande de skiften som utsädesodlingen gäller anteckna arten och sorten för den växt som odlas. Blankett nummer 102B skall inlämnas inom den tid som stadgas i 3 § 1 mom. Utsädesspannmålen kan även uppges höra till stödareal C, om villkoren för stöd för jordbruksgrödor uppfylls.

8 §
Anmälan om arealen för grönmjölshö

På blankett nummer 102B till stödansökan skall producenten i fråga om grönmjölshöskiften ange grönmjölshö som den växt som odlas. Blankett nummer 102B skall inlämnas inom den tid som stadgas i 3 § 1 mom. Grönmjölshö skall uppges höra till stödareal M. Producenten skall som bilaga till blankett nummer 102B bifoga en sådan kopia av det produktionskontrakt som ingåtts med fabriken av vilken avtalsskiftena framgår.

Produktionsstöd för torkat foder betalas till torkinrättningen på basis av den råvara som har bärgats från grönmjölshöskiftet.

9 §
Anmälan om arealen för spånadslin och fiberhampa

Stöd för jordbruksgrödor i fråga om spånadslin och fiberhampa söks på blankett nummer 101B i stödansökan i samband med den huvudsakliga ansökan om stöd, enligt vad som föreskrivs om ansökan av stöd för jordbruksgrödor. På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten beträffande spånadslin och fiberhampa ange spånadslin eller fiberhampa som den växt som odlas. Spånadslin och fiberhampa uppges höra till stödareal C. För att odlingen skall berättiga till stöd krävs att såväl de allmänna villkoren för stödet för jordbruksgrödor som de särskilda villkoren för spånadslin och fiberhampa uppfylls.

Efter att stödansökan har lämnats in gäller i fråga om de kontrakt eller förbindelser samt de handlingar om godkännande av utsäde som skall fogas till ansökan vad som föreskrivs om dem i artikel 7 a punkt 1 och 2 i kommissionens förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor och i 12 a § jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill (187/2000).

10 §
Anmälan om såningsarealer

En sådan anmälan om såningsarealer som gäller förändringar i odlingsarealerna skall lämnas in senast den 16 juni 2003. Om Europeiska gemenskapernas kommission av särskilda skäl beviljar undantag från den sista såningsdagen, skall anmälan om såningsarealer lämnas in senast den sista såningsdag som kommissionen har fastställt genom undantagsförordning i de områden som undantaget omfattar.

Anmälan om såningsarealer skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för 2003 eller en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2003.

11 §
Precisering av odlingskontrakt för stärkelsepotatis

Producenten skall senast den 16 juni 2003 precisera arealen i det odlingskontrakt enligt 5 § som ingåtts med potatisstärkelsefabriken, om den areal för stärkelsepotatis som producenten angett på blankett nummer 102B i stödansökan avviker mer än 10 procent från den areal som avtalats i odlingskontraktet. Producenten skall också precisera den i odlingskontraktet uppskattade potatismängden, om de ovan nämnda arealerna avviker mer än 30 procent sinsemellan. Preciseringen förutsätter ett skriftligt godkännande av potatisstärkelsefabriken. Dessutom skall preciseringen vara möjlig med hänsyn till potatisstärkelsefabrikens underkvot.

Om fabriken har godkänt preciseringarna skall den senast den 24 juni 2003 på nytt tillställa jord- och skogsbruksministeriets stödenhet en sådan förteckning över odlingskontrakt som avses i artikel 4.2 i kommissionens förordning (EG) nr 97/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad gäller det minimipris som skall betalas och den kompensationsbetalning som skall beviljas till producenter av potatis samt för rådets förordning (EG) nr 1868/94 om upprättande av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse.

12 §
Stöd för biodling enligt antalet bisamhällen

En ansökan om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen skall lämnas in senast den 16 juni 2003.

Stödansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 204 för 2003 eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2003.

Om det antal bisamhällen som uppges i ansökan minskar under produktionsperioden, skall den sökande inom tio dagar från tidpunkten för minskningen skriftligen meddela detta till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen.

13 §
Ersättningar för översvämningsskador

För att få ersättning för översvämningsskador skall den skadelidande lämna in ansökan om ersättning omedelbart, dock senast inom en månad efter att översvämningen upphört.

För skador på växande trädbestånd skall ersättning sökas senast den sista juni det kalenderår som följer på det år då översvämningen inträffade.

Ersättningsansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 129A eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt.

14 §
Inlämnande av stöd- och ersättningsansökan samt anmälan

Stödansökan, anmälan som avses i 6―10 § samt ansökan om ersättning som avses i 13 § jämte bilagor skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om det inte finns något driftscentrum på gårdsbruksenheten, skall stödansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun, där största delen av gårdsbruksenhetens åkrar finns.

Om det är fråga om skador som på grund av översvämning drabbat andra objekt än lantbruksfastigheter eller -lösöre, skall den ersättningsansökan som avses i 13 § lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där fastigheten eller lösöret finns.

En ansökan om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen lämnas in till landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral där driftsstället för biodlingen är beläget.

En stöd- och ersättningsansökan eller anmälan som sänts per post anses ha lämnats in inom utsatt tid, om den postförsändelse som innehåller ansökan eller anmälan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och är adresserad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

15 §
Ansökan om andra specialstöd

I fråga om följande specialstöd gäller vad som särskilt föreskrivs om sökande av dem:

1) ersättningar för skördeskador, och

2) nationellt stöd per djur i fråga om renar.

I fråga om beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa gäller dessutom vad som föreskrivs om detta i kommissionens förordning (EG) nr 245/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (508/2001).

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1251/1999; EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 1, kommissionens förordning (EG) nr 2461/1999; EGT nr L 299, 20.11.1999, s. 16, rådets förordning (EEG) nr 1766/92; EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 21, rådets förordning (EEG) nr 2358/71; EGT nr L 246, 5.11.1971, s. 1, rådets förordning (EEG) nr 603/95; EGT nr L 63, 21.3.1995, s. 1, kommissionens förordning (EG) nr 2316/1999; EGT nr L 280, 30.10.1999, s. 43, kommissionens förordning (EG) nr 97/95; EGT nr L 16, 24.1.1995, s. 3, kommissionens förordning (EG) nr 245/2001; EGT nr L 35, 6.2.2001, s. 18.

Helsingfors den 14 mars 2003

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.