213/2003

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om samhällstjänst

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen den 28 december 1990 om samhällstjänst (1259/1990) 1 § 1 mom. och 2 § 1 mom., av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 670/2001, samt

fogas till 6 § sådan den lyder i nämnda förordning 670/2001 ett nytt 2 mom., som följer:

1 §

Tjänstgöringsplatser för samhällstjänst kan ordnas av offentliga sammanslutningar eller offentligrättsliga föreningar eller av andra sammanslutningar eller stiftelser som inte bedriver verksamheten i vinstsyfte. Tjänstgöringsplatser kan dessutom ordnas av sammanslutningar eller stiftelser som under offentlig tillsyn producerar tjänster för offentliga sammanslutningar, även om sammanslutningen eller stiftelsen bedriver verksamhet i vinstsyfte.


2 §

När allmänna åklagaren har beslutat väcka åtal för ett brott för vilket samhällstjänst kan dömas ut, skall han eller hon av kriminalvårdsväsendet inhämta en utredning om den misstänkte kan antas klara av samhällstjänst (lämplighetsutredning). Lämplighetsutredning behöver dock inte inhämtas, om det med hänsyn till arten och längden av det straff som kan förutses samt övriga omständigheter är uppenbart osannolikt att samhällstjänst döms ut i stället för detta straff.


6 §

Om det på grundval av observationer misstänks att den som utför samhällstjänst är berusad, skall observationerna i närvaro av ett vittne antecknas på en blankett för konstaterande av berusningstillstånd vilken fastställts av justitieministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

Helsingfors den 13 mars 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringssekreterare
Anne Hartoneva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.