210/2003

Given i Helsingfors den 3 mars 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 57 b § läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987), sådan den lyder i lag 80/2003:

1 §

Priserna på utbytbara läkemedelspreparat som finns upptagna i den förteckning från Läkemedelsverket som avses i 57 b § 4 mom. läkemedelslagen skall minst 21 dagar före den första dagen i varje kvartal meddelas Folkpensionsanstalten samt Suomen Apteekkariliitto - Finlands apotekareförbund ry och Universitetsapoteket, vilka uppdaterar prisuppgifterna om läkemedlen. Det lägsta priset enligt 57 b § 2 mom. läkemedelslagen på sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat bestäms utifrån de meddelanden som har gjorts inom denna tid. Apoteken är skyldiga att byta ut ett läkemedelspreparat som en läkare har förskrivit enbart mot ett sådant läkemedelspreparat i Läkemedelsverkets förteckning vars pris har meddelats inom utsatt tid och är det förmånligaste eller vars pris avviker obetydligt från detta pris.

Om priset på ett läkemedelspreparat meddelas eller ett meddelat pris sänks under kvartalet, kan apoteket expediera ett sådant läkemedelspreparat under förutsättning att läkemedelspreparat hade varit utbytbar till det nya eller det sänkta priset om detta pris hade meddelats inom utsatt tid.

2 §

Folkpensionsanstalten skall publicera en förteckning över de utbytbara läkemedel som har meddelats anstalten och över priserna på dem. Förteckningen kan också publiceras enbart i elektronisk form via Internet.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

Den förteckning som avses i 2 § behöver dock inte publiceras före den 1 december 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 mars 2003

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.