209/2003

Given i Helsingfors den 3 mars 2003

Handels- och industriministeriets förordning om konsumentforskningscentralens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om konsumentforskningscentralens avgiftsbelagda prestationer.

2 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Sådana andra prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som konsumentforskningscentralen prissätter på företagsekonomiska grunder är följande prestationer som utförs på beställning:

1) undersökningar och utredningar,

2) forskningsmaterial och annat informationsmaterial,

3) utbildningstjänster och andra sakkunnigtjänster,

4) biblioteks- och informationstjänster,

5) tryckta publikationer, kopior av manuskript och andra kopior samt

6) övriga tjänster och prestationer.

En prestation är dock avgiftsfri, om överlåtelsen av den baserar sig på hävdvunnen praxis inom forskningssamarbetet eller om den främjar spridningen av vetenskaplig information, utbildningen av forskare eller ämbetsverkets andra avgiftsfria verksamheter.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 22 december 1993 om konsumentforskningscentralens avgiftsbelagda prestationer (1348/1993).

Helsingfors den 3 mars 2003

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Yngre regeringssekreterare
Sari Rapinoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.