207/2003

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

Statsrådets förordning om tågplaneperioder och ansökan om bankapacitet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. och 46 § 4 mom. järnvägslagen av den 7 mars 2003 (198/2003):

1 §
Tågplaneperiod

Den tågplaneperiod som avses i 17 § 1 mom. järnvägslagen inleds kl. 00.00 natten mellan lördag och söndag under det andra veckoslutet i december varje år och slutar vid samma tidpunkt följande år.

2 §
Ändringar av bankapaciteten för regelbunden trafik under tågplaneperioden

Banförvaltningscentralen kan ändra de beslut som den har meddelat om tilldelning av bankapacitet för regelbunden trafik under en sådan tågplaneperiod som avses i 1 § för periodens återstående del, förutsatt att ändringen inte inverkar på andra som ansöker om bankapacitet eller på den internationella järnvägstrafiken inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ändringarna kan träda i kraft kl. 00.00 natten mellan lördag och söndag vid följande tidpunkter

1) andra veckoslutet i januari

2) det veckoslut som följer efter den tidpunkt då skolarbetet under det med stöd av 23 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning (628/1998) fastställda läsåret avslutas.

Banförvaltningscentralen kan av särskilda skäl besluta skilt om även andra ändringstidpunkter för bankapaciteten för regelbunden trafik än de som avses i 1 mom. Beslutet skall offentliggöras i Banförvaltningscentralens föreskriftssamling.

3 §
Ansökan om bankapacitet för regelbunden trafik och beslut om ansökan

Den som ansöker om bankapacitet skall lämna in till Banförvaltningscentralen sin ansökan om bankapacitet för den tågplaneperiod som avses i 1 § tidigast 12 och senast åtta månader innan tågplaneperioden träder i kraft.

Den som ansöker om bankapacitet skall hos Banförvaltningscentralen ansöka om bankapacitet för en sådan ändring som avses i 2 § 1 mom. tidigast sex månader och senast fyra månader, samt för en sådan ändring som avses i 2 § 2 mom. tidigast tre månader och senast två veckor innan ändringen av regelbunden bankapacitet träder i kraft.

Banförvaltningscentralen skall meddela beslutet om ändring av tilldelning av bankapacitet för regelbunden trafik utan oskäligt dröjsmål.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

5 §
Övergångsbestämmelser

Den första tågplaneperioden enligt 17 § 1 mom. järnvägslagen inleds den 14 december 2003.

Ansökan om bankapacitet för den tågplaneperiod som avses i 1 mom. skall lämnas in till Banförvaltningscentralen senast den 15 april 2003. Banförvaltningscentralen skall utarbeta det första förslaget till tågplaneperiod enligt 20 § järnvägslagen senast den 14 augusti 2003.

Innan den första tågplaneperioden enligt 1 § inleds tillämpas i tillämpliga delar de av Banförvaltningscentralens beslut om utnyttjande av bankapacitet som är i kraft när denna förordning träder i kraft i form av sådana beslut om tilldelning av bankapacitet som avses i 2 § och som gäller regelbunden trafik.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG (32001L0014); EGT nr L 975, 15.3.2001, s. 0029―0046

Helsingfors den 13 mars 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Regeringsråd
Hannu Pennanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.