206/2003

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

Statsrådets förordning om tjänster som skall tillhandahållas järnvägsoperatörer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § 1 och 2 mom. och 34 § 2 mom. järnvägslagen av den 7 mars 2003 (198/2003):

1 §
Minimipaket av tillträdestjänster inom statens bannät som Banförvaltningscentralen tillhandahåller järnvägsoperatörer

I minimipaketet av tillträdestjänster som Banförvaltningscentralen tillhandahåller järnvägsoperatörer ingår:

1) behandling av bankapacitetsansökningar vid Banförvaltningscentralen,

2) järnvägsoperatörers rätt att utnyttja den bankapacitet som Banförvaltningscentralen beviljat dem,

3) användning av spåren på bannätets trafikplatser inklusive spåren på bangårdarna för tågtrafik, användning av växlar samt användning av de spår på rangerbangårdar som hänför sig till utnyttjandet av den beviljade bankapaciteten,

4) användning av Banförvaltningscentralens elöverföringsnät i trafik enligt 2 och 3 punkten på de elektrifierade banavsnitt som definieras i beskrivningen av bannätet,

5) trafikledning,

6) passagerarinformationssystem och högtalarsystem på stationen på de järnvägstrafikplatser som avses i beskrivningen av bannätet,

7) utnyttjande av passagerartrafikens perronger samt av lastningsspår som hör till statens bannät.

Det minimipaket av tillträdestjänster som avses ovan i 1 mom. ingår i den banavgiftens grunddel som uppbärs av järnvägsoperatörerna.

2 §
Övriga tjänster som Banförvaltningscentralen tillhandahåller

Banförvaltningscentralen kan på företagsekonomiska grunder tillhandahålla järnvägsoperatörer bantillträdestjänster samt tilläggstjänster och extra tjänster vid utnyttjandet av bannätet. De tilläggstjänster och extra tjänster som avses i denna paragraf kan vara teknisk kontroll av rullande materiel samt användning av byggnader och jordområden som Banförvaltningscentralen besitter.

3 §
Tjänster som tillhandahålls av andra

Järnvägsföretag, internationella sammanslutningar av järnvägsföretag samt bolag och andra sammanslutningar som tillhandahåller tjänster för järnvägstrafik är under de förutsättningar som anges i 34 § 1 mom. järnvägslagen (198/2003) skyldiga att tillhandahålla järnvägsoperatörer följande tillträdestjänster för bannätet inklusive spårförbindelser:

1) användning av elförsörjningsutrustning,

2) bränsletankning,

3) användning av stationer för passagerare,

4) användning av godsterminaler,

5) användning av rangerbangårdar,

6) utnyttjande av tågbildningsmöjligheter,

7) användning av sidospår för uppställning och av utrymmen och anläggningar som behövs för service och underhåll av rullande materiel,

8) användning av underhållsanläggningar och andra tekniska anläggningar.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG (32001L0014); EGT nr L 075, 15.3.2001, s. 0029―0046

Helsingfors den 13 mars 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Regeringsråd
Hannu Pennanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.