205/2003

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

Statsrådets förordning om Banförvaltningscentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § lagen om Banförvaltningscentralen av den 7 mars 2003 (199/2003):

1 §
Uppgifter

För fullgörande av sina uppgifter enligt lagen om Banförvaltningscentralen (199/2003) skall Banförvaltningscentralen

1) sörja för underhåll, byggande och utvecklande av statens bannät i den omfattning som de i statsbudgeten anvisade anslagen och övrig finansiering tillåter,

2) bereda trafikpolitiska förslag som gäller järnvägstrafik,

3) bereda omfattande planer som gäller statens järnvägsbyggande och sörja för det samarbete mellan olika myndigheter och intressentgrupper som anknyter till beredningen av dem,

4) sköta de uppgifter som ankommer på den enligt järnvägslagen,

5) sörja för järnvägstrafikens säkerhet och övervaka iakttagandet av trafiksäkerheten inom järnvägstrafiken,

6) sörja för de uppgifter som åläggs den i anknytning till hälsokraven och övrig behörighet för de som arbetar med trafiksäkerhetsuppgifter,

7) sköta de uppgifter som ankommer på den enligt lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet (561/2002),

8) vara den i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) avsedda myndighet som övervakar järnvägstransporterna av farliga ämnen,

9) sörja för den fasta av staten ägda egendom som den besitter,

10) följa och främja utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt delta i det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde,

11) sköta om övriga myndighetsuppgifter som enligt bestämmelserna i lagstiftningen ankommer på den och uppdrag som kommunikationsministeriet skilt ålägger den.

2 §
Banförvaltningscentralens organisation

Banförvaltningscentralens verksamhet leds och övervakas av direktionen. Chef för Banförvaltningscentralen är en överdirektör. Om Banförvaltningscentralens övriga organisation bestäms i arbetsordningen.

3 §
Direktion

Direktionen består av en ordförande samt minst fyra och högst sex övriga medlemmar som är förtrogna med Banförvaltningscentralens verksamhetsområde. En av dessa skall representera Banförvaltningscentralens personal. Den medlem som representerar personalen skall vara anställd vid Banförvaltningscentralen.

Statsrådet utser direktionens medlemmar för fyra år i sänder och förordnar en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.

Kommunikationsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

4 §
Direktionens uppgifter

Direktionen har till uppgift att

1) besluta om de allmänna linjerna för Banförvaltningscentralens verksamhet samt om ämbetsverkets service- och verksamhetsmål, med beaktande av de mål som kommunikationsministeriet ställt ämbetsverket,

2) besluta om förslaget till budget, verksamhets- och ekonomiplanen samt verksamhetsberättelsen,

3) göra framställningar om den allmänna utvecklingen av verksamheten och trafikpolitiska framställningar som gäller järnvägstrafiken,

4) fastställa betydande planer och principiella avgöranden i anslutning till byggande och underhåll av bannätet samt anordnande av trafikledning,

5) besluta om principerna för prissättning av servicen,

6) besluta om inrättande och indragning av tjänster inom ämbetsverkets kompetens, samt

7) behandla övriga vittsyftande eller principiellt betydande ärenden som hör till Banförvaltningscentralens verksamhetsområde.

5 §
Direktionens sammanträden och beslutsfattandet

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för honom eller henne på kallelse av vice ordföranden. Direktionen skall sammankallas om åtminstone två medlemmar kräver det.

Direktionen är beslutför när ordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Direktionens beslut fattas genom enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller som direktionens beslut den åsikt som ordförande biträtt.

Direktionen meddelar närmare föreskrifter om behandlingen av ärenden inom direktionen.

6 §
Banförvaltningscentralens tjänstemannaledning

Överdirektören ansvarar för den allmänna utvecklingen och ledningen av Banförvaltningscentralens verksamhet, samt övervakar att de uppgifter som ankommer på Banförvaltningscentralen utförs effektivt och ändamålsenligt.

De tjänstemän som har en ledande uppgift vid ämbetsverket svarar för att verksamheten på deras områden ger resultat och utvecklas.

7 §
Avgörande av ärenden

Överdirektören avgör de ärenden som inte avgörs i direktionen eller som inte enligt vad som stadgas ankommer på en annan tjänsteman. Överdirektören kan, med undantag av ärenden som avses i 11 § lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet, i ett enskilt fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars skall avgöras av någon som lyder under honom.

8 §
Behörighetskrav

Allmänna behörighetsvillkor för tjänsterna vid Banförvaltningscentralen är sådana kunskaper och sådan förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Vidare fordras av överdirektören och av andra tjänstemän i ledande ställning vid ämbetsverketsom lyder direkt under honom en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de uppgifter som ingår i tjänsten samt ledarförmåga. Dessutom fordras av överdirektören erfarenhet av ledarskap.

9 §
Utnämning och anställning av personal

Överdirektören utnämns av statsrådet. Den övriga personalen utnämns eller anställs av överdirektören.

10 §
Tjänstledighet

Överdirektören beviljas tjänstledighet av kommunikationsministeriet. Tjänstledighet som räcker över två år och som inte baserar sig på lagen eller tjänstekollektivavtalet beviljas dock av statsrådet. Om beviljandet av tjänstledighet för övrig personal bestäms i arbetsordningen.

11 §
Övervakning av ett ärende

Banförvaltningen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördelar vid domstolar, vid skiljeförfarande, hos övriga myndigheter och vid förrättningar i alla ärenden som gäller Banförvaltningscentralen.

12 §
Trafiksäkerhetssamarbete

Banförvaltningscentralen skall sörja för samarbetet mellan järnvägsföretagen och järnvägsföretagens personal samt olika säkerhetsmyndigheter i anknytning till järnvägstrafikens trafiksäkerhet samt de krav angående personalens hälsotillstånd, utbildning och övrig behörighet som trafiksäkerhetsuppgifterna ställer.

13 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om Banförvaltningscentralens organisation, de uppgifter som åligger Banförvaltningscentralens enheter och personal samt om deras befogenheter och behandlingen av ärenden ges av överdirektören i arbetsordningen.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2003.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 3 mars 1995 om Banförvaltningscentralen (283/1995) jämte ändringar.

Helsingfors den 13 mars 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Regeringsråd
Hannu Pennanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.