181/2003

Given i Helsingfors den 27 februari 2003

Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 13 januari 1994 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen (34/1994) 1 §,

sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 382/2000, 897/2000, 125/2001, 489/2001, 999/2001, 154/2002 och 1112/2002, som följer:

1 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 100 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Läkemedelssubstans

Svåra psykoser och andra svåra mentala störningar 1) amitriptylin
2) dixyrazin
3) doxepin
4) flufenazin
5) fluoxetin
6) flupentixol
7) fluvoxamin
8) haloperidol
9) karbamazepin
10) ketiapin
11) klomipramin
12) klorpromazin
13) klorprotixen
14) klozapin
15) levomepromazin
16) litium
17) melperon
18) mianserin
19) mirtazapin
20) moklobemid
21) nortriptylin
22) olanzapin vid behandling av svår behandlad psykos
23) paroxetin
24) penfluridol
25) perfenazin
26) periciazin
27) pimozid
28) proklorperazin
29) reboxetin
30) remoxiprid
31) risperidon
32) sertralin
33) citalopram
34) sulpirid
35) tioproperazin
36) tioridazin
37) tiotixen
38) trazodon
39) trimipramin
40) zuklopentixol
41) valproat
42) venlafaxin


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 februari 2003

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Minna Levander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.