179/2003

Given i Helsingfors den 28 februari 2003

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 30 §,

sådan den lyder i lag 1378/1997, och

fogas till lagen en ny 30 a § som följer:

Betalning av tull
30 §

Beträffande följderna av försenad betalning av tull samt indrivning av tull i utsökningsväg och säkerställande av indrivning av tull tillämpas, om inte något annat bestäms i gemenskapens lagstiftning, bestämmelserna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961), med undantag för bestämmelserna om grundbesvär, samt bestämmelserna i lagen om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter (395/1973).

30 a §

De betalningar som den betalningsskyldige specificerat används till betalning av de fordringar som påförts genom sådana förtullningsbeslut och beslut om efteruppbörd som den betalningsskyldige har anvisat. Medel som erhållits ur ospecificerade prestationer samt ur säkerheter används till betalning av fordringar enligt beslutens ordningsföljd börjande med det tidigaste beslutet.

Medel som uppburits eller indrivits eller som erhållits ur säkerheter används först till betalning av genom beslut påförd tull. Efter det används medlen till betalning av fordran i följande ordning:

1) betalningsuppskovsränta,

2) förseningsränta,

3) tull-, skatte- eller avgiftshöjning och felavgift,

4) nationella skatter och avgifter.

Tullmyndigheten kan i enskilda fall för förhindrande av preskription av fordran eller för säkerställande av kreditering av tull fördela betalningar på annat sätt än vad som bestäms i 1 mom. För säkerställande av en jämlik behandling av skattetagarna kan tullmyndigheten i enskilda fall även använda medel från den betalningsskyldige i annan ordning än den som bestäms i 2 mom.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 272/2002
FiUB 41/2002
RSv 274/2002

Helsingfors den 28 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.