178/2003

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 28 februari 2003

Lag om ändring av 2 och 8 § lagen om nödcentraler

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 18 februari 2000 om nödcentraler (157/2000) 2 § 2 mom. och

ändras 8 § 1 mom. 9 punkten som följer:

8 §
Rätt att få uppgifter ur register

En anställd vid nödcentralsverket har för skötseln av uppgifter som enligt lag ankommer på nödcentralerna rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna för att säkerställa de förberedande åtgärderna i anslutning till ett uppdrag eller skyddet i arbete eller för att stödja enheten i fråga, avgiftsfritt få behövliga uppgifter på det sätt som överenskommits med den behöriga registeransvariga. I detta syfte kan fås


9) uppgifter om alarmeringen av räddningsenheter från det lokala räddningsväsende som avses i lagen om bildande av räddningsområden (1214/2001), uppgifter om åtgärder som räddningsenheterna vidtagit ur de åtgärdsregister som förs av det lokala räddningsväsendet samt uppgifter ur de övervakningsregister som för övervakningen och kontrollen av brandsäkerheten förs av det lokala räddningsväsendet,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 193/2001
FvUB 19/2002
RSv 262/2002

Helsingfors den 28 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.