155/2003

Given i Helsingfors den 21 februari 2003

Lag om temporär ändring av 6 och 12 § socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) 12 § 1 mom., sådant det lyder i lag 813/2000, samt

fogas temporärt till 6 §, sådan den lyder i lag 736/1992, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

6 §

Utan hinder av 1 mom. kan kommunen besluta att ett annat kommunalt kollegialt organ skall sköta de uppgifter som kommunen har enligt lagen om barndagvård (36/1973). Samma organ skall då också sköta de uppgifter som kommunen har enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996).


12 §

Ett i 6 § 1 och 2 mom. angivet organs lagstadgade beslutanderätt och rätt att föra talan kan i en instruktion delegeras till tjänsteinnehavare som är underställda organet, frånsett beslut om vård oberoende av personens vilja.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003 och gäller till och med den 31 juli 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2001
ShUB 49/2002
RSv 245/2002

Helsingfors den 21 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.