147/2003

Given i Helsingfors den 20 februari 2003

Statsrådets förordning om ändring av 14 och 15 § äktenskapsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i äktenskapsförordningen av den 6 november 1987 (820/1987) 14 och 15 §, sådana de lyder, 14 § i förordning 392/1994 och 139/2002 samt 15 § i förstnämnda förordning och i förordning 134/1997, som följer:

14 §

Rättsregistercentralen skall utan dröjsmål se till att en kungörelse som gäller en avvittringshandling som avses i 104 § 2 mom. äktenskapslagen publiceras i den officiella tidningen.

15 §

Av den anmälan som magistraten med stöd av 105 § äktenskapslagen skall tillställa rättsregistercentralen skall framgå

1) magistratens namn, dag för registrering av handlingen och identifieringsuppgifter för ärendet,

2) makarnas namn, personbeteckningar och hemorter,

3) typ av dokument,

4) dag för ingående av äktenskap eller registrering av parförhållande,

5) datum för dokumentet, samt

6) i fråga om äktenskapsförord uppgifter som anges huruvida avtalet gäller avstående eller återställande av giftorätt samt vem som avstått från sin giftorätt genom avtalet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

På de ärenden som är anhängiga vid en domstol när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 februari 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Raija Merikalla

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.