143/2003

Given i Helsingfors den 21 februari 2003

Lag om ändring av 15 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 15 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1204/1996, som följer:

15 §

Sjukvård ersätts med undvikande av onödiga kostnader, dock utan att den skadades hälsotillstånd äventyras. I ersättning betalas den del av kostnaderna som den skadade svarar för enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992). De kostnader som överstiger denna del kan ersättas, om detta är motiverat med beaktande av vilken väsentlig inverkan väntetiden för vård har på den av olycksfallsskadan föranledda arbetsoförmågans längd eller av någon annan särskild orsak. Den skadade är inte skyldig att utanför Finland ta emot vård som ett olycksfall i arbete kräver, om inte annat följer av någon särskild orsak.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

Denna lag tillämpas även på olycksfall som inträffat och yrkessjukdomar som framträtt före ikraftträdandet.

RP 268/2002
ShUB 54/2002
RSv 266/2002

Helsingfors den 21 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.