139/2003

Given i Helsingfors den 21 februari 2003

Lag om ändring av 24 § lagen om lönegaranti för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 december 2000 om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 24 § 2 mom. och

fogas till 24 § ett nytt 3 mom. som följer:

24 §
Förvaltningsbesvär

Ändring i arbetslöshetsnämndens beslut får sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I fråga om delfåendet gäller vad som i 1 mom. föreskrivs om delfående av beslut om lönegaranti.

I fråga om extraordinärt ändringssökande i ett beslut enligt 1 eller 2 mom. som avser ett lönegarantiärende gäller vad som bestäms i 11 kap. förvaltningsprocesslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

Vid sökande av ändring i beslut som arbetslöshetsnämnden givit före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft.

RP 101/2002
LaUB 23/2002
RSv 232/2002

Helsingfors den 21 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.