137/2003

Given i Helsingfors den 21 februari 2003

Lag om ändring av 7 och 8 § lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 januari 1991 om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) 7 § 3 mom. och 8 § 2 mom. som följer:

7 §

I olycksfallsnämndens beslut får ändring sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

8 §

Har beviljandet av dagpenning grundat sig på ersättningstagarens svikliga förfarande, kan försäkringsdomstolen på ansökan av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och efter att ha hört ersättningstagaren undanröja det tidigare lagakraftvunna beslutet och bestämma att den dagpenning som utbetalts utan grund skall återbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

Vid sökande av ändring i beslut som olycksfallsnämnden givit före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft.

RP 101/2002
LaUB 23/2002
RSv 232/2002

Helsingfors den 21 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.