118/2003

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 52 § 1 mom. grundlagen föreskriver,

ändras i riksdagens arbetsordning av den 17 december 1999 (40/2000) 7 § 1 mom., 20 § 2 mom., 29 §, 38 § 1 mom. och 50 § 2 mom., samt

fogas till 6 § ett nytt 3 mom., till arbetsordningen en ny 30 a § och till 48 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

6 §
Talmanskonferensens uppgifter

Om ett ärende som hör till talmanskonferensens behörighetsområde är så brådskande att det inte hinner föredras för den, avgör talmannen det temporärt på föredragning av en tjänsteman som är föredragande i talmanskonferensen. Det temporära beslutet föredras så snart som möjligt för talmanskonferensen för godkännande.

7 §
Utskotten

Permanenta utskott är stora utskottet samt fackutskotten grundlagsutskottet, utrikesutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet.


20 §
Motioner

En motion kan väckas medan riksdagen är sammankallad. En budgetmotion får inte väckas förrän propositionen om statsbudgeten har lämnats till riksdagen och motionen skall lämnas in senast klockan 12 den tionde dagen efter det propositionen meddelades ha anlänt. En budgetmotion med anledning av en tilläggsbudgetproposition eller en proposition som kompletterar budgetpropositionen skall lämnas in senast klockan 12 den fjärde dagen efter det propositionen meddelades ha anlänt.


29 §
Redogörelser för bindningar

En skrivelse från statsrådet med en i 63 § 2 mom. grundlagen nämnd redogörelse för statsrådsmedlemmarnas bindningar föredras för riksdagen. Saken debatteras i plenum. Riksdagen fattar inte beslut med anledning av skrivelsen. Samma förfarande tillämpas när någon annan än en statsrådsmedlem enligt lag lämnar en redogörelse till riksdagen för sina bindningar.

30 a §
Utredningar till utskott

Talmanskonferensen kan på förslag av ett utskott besluta att en utredning som avses i 47 § 2 mom. grundlagen skall tas upp till debatt i plenum, varvid riksdagen dock inte fattar beslut i saken.

38 §
Utlåtande av ett annat utskott

Om ett ärende som ett utskott bereder och om en i 47 § 2 mom. grundlagen avsedd utredning kan det begära utlåtande av ett annat utskott. Dessutom kan stora utskottet eller utrikesutskottet av andra utskott begära utlåtande om förslag eller utredningar som avses i 96 och 97 § grundlagen.


48 §
Frånvaro

Talmannen kan av särskilda skäl temporärt avgöra ett frånvaroärende enligt 1 mom. på föredragning av en tjänsteman som är föredragande i talmanskonferensen. Det temporära beslutet föredras så snart som möjligt för talmanskonferensen för godkännande.


50 §
Anföranden

Utskottets ordförande eller den som utskottet valt att föredra betänkandet, den första undertecknaren av en motion i en remissdebatt om motionen och en ledamot som är ordförande för ett av riksdagen valt organ som lämnat en berättelse eller den som organet valt att föredra berättelsen, ges ordet för ett föredragningsanförande före andra som begärt ordet. Talmannen kan också ge ordföranden för ett utskott som lämnat ett utlåtande eller den som utskottet valt att föredra det och av särskilda skäl också den första undertecknaren av en reservation ordet för ett föredragningsanförande efter de övriga föredragningsanförandena. Efter svaret på en interpellation går ordet först till den första undertecknaren av interpellationen.Denna ändring av arbetsordningen träder i kraft den 1 mars 2003.

TKF 2/2002
GrUB 11/2002
RSk 40/2002

Helsingfors den 13 februari 2003

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.