113/2003

Givet i Helsingfors den 4 februari 2003

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straff för överträdelser av följande förordning mot Somalia bestäms i 46 kap. 1―3 § strafflagen: rådets förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia; EGT nr L 24, 29.1.2003, s. 2. Om förverkandepåföljder bestäms i 10 kap. strafflagen.

Rådets förordning trädde i kraft dagen efter det att den offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Helsingfors den 4 februari 2003

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningssekreterare
Anna Sotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.