111/2003

Given i Helsingfors den 14 februari 2003

Lag om ändring av fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 97 a § fastighetsbildningslagen av den 12 april 1995 (554/1995), sådant detta lagrum lyder i lag 1188/1996, ett nytt 2 mom., till 98 § nya 2 och 3 mom., till 99 § ett nytt 2 mom. samt till 100 § ett nytt 2 mom. som följer:

97 a §

Kommer delägarlagen för samfällda skogar i ett avtal om sammanslagning av de samfällda skogarna överens om storleken av fastigheternas andelar eller grunderna för beräkning av dem, skall bildandet av den samfällda skogen ske enligt avtalet, om inte avtalet kränker någons rätt.

98 §

En samfälld skog kan vid klyvning bildas av området för den fastighet som klyvs eller av en del av det, om samtliga delägare i den fastighet som klyvs kommer överens om detta eller om klyvning har sökts av fastighetsägaren och denna begär detta.

Om samägarna till en fastighet avtalar om delning av en kvotägd fastighet genom ett skiftesavtal så att av fastighetens område eller en del av det bildas en samfälld skog, skall de åtgärder som detta kräver vidtas vid en förrättning på vilken tillämpas vad som bestäms om styckning. Detsamma gäller en åtgärd, genom vilken på begäran av fastighetens ägare fastighetens område eller en del av det genom styckning bildas till två eller flera fastigheter som har andel i den samfällda skog som bildas.

99 §

Kommer parterna i ett avtal om bildande av en samfälld skog eller ett avtal om anslutning till en förefintlig samfälld skog överens om storleken av de inträdande delägarnas fastigheters andelar eller om grunderna för beräkning av dessa andelar, skall bildandet av den samfällda skogen och fogandet av ägorna till den samfällda skogen ske enligt avtalet, om inte avtalet kränker någons rätt.

100 §

När en samfälld skog bildas genom klyvning enligt 98 § 2 mom. eller genom styckning enligt 98 § 3 mom., betalas förrättningskostnaderna för förrättningen av statens medel till den del de gäller bildandet av den samfällda skogen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

RP 240/2002
JsUB 13/2002
RSv 248/2002

Helsingfors den 14 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.