106/2003

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 13 februari 2003

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 44 § förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

fogas till 2 § förordningen den 28 januari 2000 om säkerheten på vissa fiskefartyg (65/2000) en ny 9 a-punkt och till 44 § ett nyt 7 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


9 a) utbildning en sådan examen, delexamen eller studiehelhet som ingår i ett examens- och utbildningssystem som undervisningsministeriet beslutat om och som ministeriet har fastställt i respektive yrkeshögskolas utbildningsprogram, eller utbildningsstyrelsen fastställt i examensgrunderna eller, riksomfattande grunder för undervisningsplanen som utbildningskrav för de behörighetsbrev som nämns i denna förordning eller en av sjöfartsverket godkänd annan utbildning,


44 §
Fiskefartygsbesättningens behörighet

Den som har genomgått utbildning som gäller fiskefartygens säkerhet och som innehar i bemanningsförordningen föreskrivet:

1) vaktstyrmansbrev kan på Östersjön tjänstgöra som styrman på ett fiskefartyg som hör till klass III; av befälhavare på ett fiskefartyg som hör klass III fordras dessutom sjötjänst som vaktstyrman under 12 månders tid, varav minst 6 månader som vaktstyrman eller befälhavare på ett över 12 meter långt fiskefartyg,

2) skepparbrev i inrikes fart kan tjänstgöra som befälhavare på ett fiskefartyg där befälhavaren skall ha förarbrev A för fiskefartyg under 12 månaders tid, eller

3) förarbrev kan tjänstgöra som befälhavare på ett där befälhavaren fiskefartyg där befälhavaren skall ha förarbrev B för fiskefartyg.


Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2003.

Helsingfors den 13 februari 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Regeringssekreterare
Pekka Kouhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.