101/2003

Utfärdat i Helsingfors den 13 februari 2003

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om allmänna riktlinjer för export, transitering och förmedling av försvarsmateriel

Statsrådet har på föredragning från utrikesministeriet

ändrat 1 § 4.1., 4.2., 4.4. och 6.1. punkten i statsrådets beslut av den 3 december 2002 om allmänna riktlinjer för export, transitering och förmedling av försvarsmateriel (1000/2002) som följer:


4. Behandling av tillståndsansökan

4.1. Utrikesministeriet ansvarar för framläggandet av utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter i anslutning till tillståndsansökan, förhandsbesked och förhandsutlåtande i enlighet med 4 § 2 mom. i lagen.

4.2. Utlåtanden avseende definieringen av försvarsmateriel, förhandsutlåtanden, förhandsbesked och tillståndsansökningar behandlas i en arbetsgrupp som tillsätts av försvarsministeriet och i vilken också vederbörande myndigheter kan delta. Arbetsgruppen samarbetar med den rådgivande exportkontrolldelegationen som tillsätts av handels- och industriministeriet. Om arbetsgruppen bestäms närmare i dess uppdrag.


4.4. När det har konstaterats att det inte föreligger några utrikes- eller säkerhetspolitiska hinder för exporten eller förmedlingen, och att inget annat följer av Finlands internationella avtal eller åtaganden, kontrolleras med stöd av utredningar som inbegärts till försvarsministeriet och före det slutliga tillståndsbeslutet slutanvändare, slutlig användning samt att varan verkligen når det destinationsland som har uppgetts (förbud mot vidareexport samt ett i efterhand av tullmyndigheterna i destinationslandet utfärdat intyg över den materiel som avses i tillståndet).


6. Beviljande och återkallande av tillstånd

6.1. Då det gäller sådan export eller förmedling av försvarsmateriel som avses i lagen och riktlinjerna, som är utrikes- och säkerhetspolitiskt godtagbar och som är underställd vederbörlig kontroll, är utgångspunkten den att tillståndet beviljas och exporten eller förmedlingen förordas i förhandsutlåtandet eller förhandsbeskedet om inget hinder för beviljandet eller förordandet kan påvisas.Detta beslut träder i kraft den 19 februari 2003.

Helsingfors den 13 februari 2003

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Ambassadråd
Katri Silfverberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.