78/2003

Given i Helsingfors den 31 januari 2003

Lag om ändring av lagen om hypoteksbanker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1999 om hypoteksbanker (1240/1999) 9 § 1 mom. samt

fogas till 2 § en ny 1 a-punkt och till 9 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till lagen en ny 9 a § som följer:

2 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


1 a) bostadskredit en fastighetskredit vars säkerhet består av en inteckning som fastställts i en bostadsfastighet eller av aktier i ett bostadsaktiebolag enligt 1 § lagen om bostadsaktiebolag eller av därmed jämförbara andelar eller av en bostadsrätt eller av en med ovan nämnda säkerheter jämförbar motsvarande säkerhet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; med bostadsfastighet avses i denna punkt en fastighet eller del av en fastighet som huvudsakligen är avsedd för boende,


9 §
Säkerheter för masskuldebrevslån

Det sammanlagda bokföringsvärdet på de tillgångar som i det register som avses i 10 § har antecknats som säkerhet för de masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter som en hypoteksbank emitterat skall fortgående överskrida det sammanlagda bokföringsvärdet på de emitterade masskuldebrevslån för vilka tillgångarna står som säkerhet. Detsamma gäller relationen mellan masskuldebrevslån med säkerheter i offentliga samfund och de tillgångar som står som säkerhet för dem. När den relation som avses i detta moment räknas ut medräknas inte krediter enligt 8 § 2 mom.

Minst 90 procent av bokföringsvärdet på de krediter som i det register som avses i 10 § har antecknats som säkerhet för ett masskuldebrevslån med säkerhet i fastighet skall utgöras av bostadskrediter eller av fyllnadssäkerheter enligt 13 § på de villkor som anges där, om inte något annat bestäms i villkoren för masskuldebrevslånet.


9 a §
Balansriskhantering

En hypoteksbank skall fortgående sörja för att den genomsnittliga återstående löptiden för masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter är kortare än den genomsnittliga återstående löptiden för de tillgångar som i det register som avses i 10 § har antecknats som säkerhet för dem.

En hypoteksbank skall dessutom fortgående sörja för att det sammanlagda beloppet av de räntor som under vilken 12 månaders period som helst erhålls för de tillgångar som i det register som avses i 10 § har antecknats som säkerhet för masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter överskrider det sammanlagda beloppet av de räntor som under samma period betalas på masskuldebrevslånen med säkerheter i fastigheter. Vid tillämpningen av detta moment beaktas också de derivatavtal som slutits i syfte att skydda masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter och de tillgångar som står som säkerhet för dem.

Som säkerhet för ett masskuldebrevslån med säkerhet i fastighet får i det register som avses i 10 § antecknas endast sådana säkerheter som är i samma valuta som masskuldebrevslånet. Vid tillämpningen av detta moment beaktas också de derivatavtal som slutits i syfte att skydda masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter och de tillgångar som står som säkerhet för dem.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter tillämpas på motsvarande sätt på masskuldebrevslån med säkerheter i offentliga samfund.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003. Hypoteksbankerna skall uppfylla de krav som ställs i denna lag inom ett år från ikraftträdandet.

RP 174/2002
EkUB 26/2002
RSv 203/2002

Helsingfors den 31 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.