77/2003

Given i Helsingfors den 31 januari 2003

Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 2001 om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) 3 § 2 mom.,

ändras 3 § 1 mom., 7 § 4 och 6 mom., 13 § och 14 § 1 och 3 mom. samt

fogas till 14 § ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 48 a § som följer:

3 §

Andelsbankerna, de andelsbanksaktiebolag som avses i 32 §, den affärsbank som är centralt finansiellt institut för andelsbankerna och de kreditinstitut i vilka de nämnda sammanslutningarna ensamma eller tillsammans innehar mer än hälften av rösträtten, vilka är medlemmar (medlemskreditinstitut) i ett andelslag (centralinstitutet) som är behörigt att styra dem utgör, tillsammans med centralinstitutet, sammanslutningarna i centralinstitutets konsolideringsgrupp och sammanslutningarna i den konsolideringsgrupp som avses i 5 § kreditinstitutslagen samt sådana kreditinstitut, finansiella institut samt tjänsteföretag varav en eller flera sammanslutningar som avses ovan i detta moment tillsammans med en eller flera sådana sammanslutningar som avses i detta moment äger över hälften, den sammanslutning av andelsbanker som avses i denna lag, om

1) centralinstitutet och medlemskreditinstituten svarar för varandras skulder och förbindelser enligt 45 och 46 § i denna lag,

2) kapitaltäckningen, likviditeten och exponeringarna i de till sammanslutningen hörande instituten övervakas konsoliderat, och om

3) den affärsbank som är andelsbankernas centrala finansiella institut är ett i kreditinstitutslagen avsett dotterföretag till centralinstitutet.


7 §

Centralinstitutet kan ge ett medlemskreditinstitut och dess konsolideringsgrupp tillstånd att avvika från en begränsning som gäller en enskild exponering. Den exponering som först nämns i 70 § 1 mom. kreditinstitutslagen får dock inte överstiga 50 procent, den exponering som nämns såsom följande får inte överstiga 40 procent och summan av de stora exponeringar som avses i 2 mom. inte 1 200 procent. Centralinstitutet kan ge enskilda kreditinstitut tillstånd för exponeringar på högst 250 000 euro, inom gränserna för maximibeloppen enligt detta moment.


För en i 69 § 1 mom. kreditinstitutslagen avsedd kundgrupps förbindelser som sammanlagt överstiger 5 miljoner euro skall centralinstitutets tillstånd utverkas. Den affärsbank som är centralt finansiellt institut för andelsbankerna samt en sammanslutning som hör till dess konsolideringsgrupp behöver dock inte ansöka om sådant tillstånd som här avses.

13 §

Andelsbankerna, de andelsbanksaktiebolag som avses i 32 §, den affärsbank som är andelsbankernas centrala finansiella institut samt de kreditinstitut i vilka de nämnda sammanslutningarna ensamma eller tillsammans innehar mer än hälften av rösträtten kan ansöka om medlemskap i centralinstitutet efter att de beslutat att bestämmelser som avses i 11 § skall tas in i kreditinstitutets stadgar eller bolagsordning. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts med minst två tredjedelar av deras röstetal som deltagit i omröstningen vid en andelsstämma eller om det vid en bolagsstämma har biträtts med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda aktierna.

14 §

Ett medlemskreditinstitut har rätt att utträda ur centralinstitutet genom ett beslut om ändring av stadgarna eller de bestämmelser i bolagsordningen som avses i 11 § samt genom ett skriftligt meddelande om detta till centralinstitutets styrelse, förutsatt att den kapitaltäckning som beräknats för sammanslutningen uppfyller de i 8 § angivna kraven även efter utträdet. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts med den röstmajoritet och aktiemajoritet som avses i 13 §. Kapitaltäckningen skall konstateras genom en uträkning som centralinstitutets revisorer bekräftar.


Ett medlemskreditinstitut som har utträtt eller uteslutits svarar dock på det sätt som avses i 46 § för de skulder och förbindelser som ett annat medlemskreditinstitut i sammanslutningen eller som centralinstitutet har, om medlemskreditinstitutet eller centralinstitutet försätts i likvidation inom fem år från den bokslutsdag som närmast följer på utträdet eller uteslutningen. Ett medlemskreditinstitut som har utträtt eller uteslutits är också skyldigt att betala de extra avgifter som centralinstitutet med stöd av 45 § har rätt att uppbära av ett medlemskreditinstitut för den ovan nämnda tiden.

För att ett medlemskreditinstitut skall kunna fusioneras med något annat institut än ett medlemskreditinstitut förutsätts, utöver vad som bestäms någon annanstans i lag, att ett skriftligt meddelande om fusionen lämnas till centralinstitutets styrelse innan fusionsplanen godkänns och att den kapitaltäckning som beräknats för sammanslutningen inte till följd av fusionen underskrider den gräns som anges i 8 §. På det övertagande kreditinstitutet tillämpas vad som i 3 och 4 mom. bestäms om medlemskreditinstitut som har utträtt eller uteslutits. Den tid som anges i nämnda moment räknas från den bokslutsdag som närmast följer på registreringen av fusionen.

48 a §

Vad som i 45 § föreskrivs om ett medlemskreditinstituts betalningsskyldighet och i 46 § om ett medlemskreditinstituts ansvar för centralinstitutets eller ett medlemskreditinstituts skulder då centralinstitutet eller medlemskreditinstitutet trätt i likvidation eller konkurs tillämpas även på ett medlemskreditinstitut i likvidation.

De tillgångar som ett medlemskreditinstitut i likvidation har får inte delas ut till aktie- eller andelsägarna förrän fem år har förflutit från den bokslutsdag som närmast följer på inledandet av likvidationen, om inte aktie- eller andelsägaren ställer betryggande säkerhet.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003.

RP 174/2002
EkUB 26/2002
RSv 203/2002

Helsingfors den 31 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.