74/2003

Given i Helsingfors den 31 januari 2003

Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) 2 § 2 punkten, 3 §, i 4 § 1 mom. det inledande stycket och 4 § 2 mom., 8 § 1 mom., 9 a § 1 mom. och 11 § 1 mom.,

av dessa 2 § 2 punkten samt det inledande stycket i 4 § 1 mom. och 4 § 2 mom. sådana de lyder i lag 571/1996 och 9 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1230/1997, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) finansiellt institut sådana andra sammanslutningar än kreditinstitut som i sin huvudsakliga verksamhet tillhandahåller tjänster som avses i 2 b § 2 mom. 3―11 punkten kreditinstitutslagen (1607/1993) eller förvärvar ägarandelar,


3 §
Etableringsrätt för kreditinstitut

Ett kreditinstitut som har fått koncession i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får inrätta en filial eller annars i Finland tillhandahålla sådana i 2 b § kreditinstitutslagen avsedda tjänster som ingår i dess koncession.

4 §
Etableringsrätt för finansiella institut

Ett finansiellt institut med hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan inrätta filialer eller annars i Finland tillhandahålla sådana tjänster som avses i 2 b § 2 mom. 3―11 punkten kreditinstitutslagen, om


Ett finansiellt institut i vilket ett finansiellt institut som uppfyller de i 1 mom. angivna förutsättningarna ensamt eller tillsammans med motsvarande finansiella institut eller tillsammans med sådana kreditinstitut som avses i 3 § innehar minst 90 procent av den rösträtt som aktierna medför och i fråga om vilket också de övriga i 1 mom. 2―6 punkten angivna förutsättningarna uppfylls, kan inrätta en filial i Finland eller annars i Finland tillhandahålla sådana tjänster som avses i 2 b § 2 mom. 3―11 punkten kreditinstitutslagen.

8 §
Etableringsrätt

Ett kreditinstitut som har fått koncession i någon annan stat än en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som är föremål för tillräcklig offentlig tillsyn och vars verksamhet inte väsentligt avviker från den verksamhet som är tillåten för ett finskt kreditinstitut får från en filial som inrättats i Finland tillhandahålla sådana i 2 b § kreditinstitutslagen avsedda tjänster som omfattas av dess koncession.


9 a §
Ersättningsskyldighet

Tillgångarna i insättningsgarantifonden kan, i fråga om ett utländskt kreditinstitut som avses i 9 § och som försatts i likvidation eller konkurs, användas endast för betalning av sådana i 65 j och 65 k § kreditinstitutslagen avsedda fordringar tillhörande deponenterna som finns på konton som bjuds ut till allmänheten av en filial som är belägen i Finland och är medlem av insättningsgarantifonden, förutsatt att de inte kan betalas med tillgångarna i det kreditinstitut som befinner sig i likvidation eller med konkursboets medel, dock per deponent högst den andel av fordringarna som inte överstiger 25 000 euro. Fordringarna kan betalas redan under tiden för konkursen eller likvidationen. Utan hinder av vad som ovan i detta moment bestäms om ersättningens maximibelopp, ersätts sådana medel som avses i 65 j § 3 mom. kreditinstitutslagen till sitt fulla belopp. Fordringarna betalas till deponenterna i euro.


11 §
Öppnande av representation och dess verksamhet

Innan ett kreditinstitut får öppna en representation i Finland skall den underrätta Finansinspektionen om saken. Representationen får inte idka verksamhet som avses i 2 b § kreditinstitutslagen.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003.

RP 33/2002
EkUB 25/2002
RSv 202/2002

Helsingfors den 31 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.