73/2003

Given i Helsingfors den 31 januari 2003

Lag om ändring av 4 kap. 5 a § värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 4 kap. 5 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 321/1998, som följer:

5 a §

En värdepappersförmedlare skall organisera förvaringen, hanteringen och clearingen av kunders penningmedel och annan egendom (kundmedel) som har anförtrotts förmedlaren så att det inte finns risk för att de sammanblandas med förmedlarens egna medel och tillgångar. Kundmedlen skall förvaras på ett säkert sätt och kunders penningmedel skall sättas in på konto i en depositionsbank eller i ett utländskt kreditinstituts filial, om det inte avtalas om annan placering. En värdepappersförmedlare som inte är depositionsbank, filial till ett utländskt kreditinstitut som har rätt att ta emot insättningar eller värdepappersföretag som har rätt att ta emot medel som avses i 16 § 2 mom. 1 punkten lagen om värdepappersföretag skall i sin bokföring hålla kunders penningmedel åtskilda från sina egna medel och tillgångar.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003.

RP 33/2002
EkUB 25/2002
RSv 202/2002

Helsingfors den 31 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.