67/2003

Given i Helsingfors den 30 januari 2003

Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas till 1 § statsrådets förordning av den 31 oktober 2002 om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag (885/2002) ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Till familjer där flera barn föds eller adopteras samtidigt betalas moderskapsunderstödet höjt så, att för det andra barnet som föds eller adopteras samtidigt betalas dubbelt moderskapsunderstöd, för det tredje tredubbelt, för det fjärde fyrdubbelt, för det femte femdubbelt och för det sjätte sexdubbelt. Det totala beloppet av det moderskapsunderstöd som betalas för varje barn som därefter föds eller adopteras samtidigt beräknas enligt samma regel.

Moderskapsunderstödets storlek enligt antalet barn, euro

1:a barnet 1 x 140
2:a barnet 2 x 140
3:e barnet 3 x 140
4:e barnet 4 x 140
5:e barnet 5 x 140
6:e barnet 6 x 140

Förhöjt moderskapsunderstöd kan betalas enligt sökandens val i form av moderskapsförpackning, pengar eller en kombination av dessa.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

Förhöjt moderskapsunderstöd betalas om den beräknade tiden för nedkomsten är den 1 mars 2003 eller senare eller om barnet på det sätt som avses i 3 § lagen om moderskapsunderstöd har utsetts för att placeras hos adoptanten eller har placerats hos adoptanten på det sätt som avses i adoptionslagen den 1 mars 2003 eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 januari 2003

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Konsultativ tjänsteman
Olavi Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.