54/2003

Given i Helsingfors den 30 januari 2003

Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för psykiatriska tjänster för barn och unga år 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Anslaget under moment 33.32.37 i statsbudgeten för 2003 används för betalning av statsunderstöd för de kostnader som stödande av barns och unga personers psykiska utveckling, förebyggande av störningar och säkerställande av psykiatriska vårdtjänster förorsakar kommunerna och samkommunerna.

2 §

Statsunderstödet fördelas länsvis på följande sätt:

Södra Finlands län 1 878 143 euro
Östra Finlands län 520 250 euro
Lapplands län 178 501 euro
Västra Finlands län 1 646 035 euro
Uleåborgs län 477 071 euro
3 §

Understöd beviljas på ansökan samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt för att användas för i 1 § avsedda projekt som sjukvårdsdistriktet och kommunerna inom dess område genomför.

4 §

Antalet invånare under 18 år i kommunerna inom sjukvårdsdistriktets område den 31 december 2001 utgör grund för beviljande av understöd.

Beloppet som bestäms enligt 1 mom. kan höjas eller sänkas utgående från hur man i de projekt som sjukvårdsdistriktets ansökan gäller har beaktat följande faktorer:

1) inriktande av en betydande del av utvecklingsarbetet på verksamhet på basnivå,

2) storleken på kommunens eller samkommunens finansieringsandel,

3) långsiktigheten i utvecklande av det mentalvårdsarbete som omfattar barn och unga,

4) utvecklande av servicesystemet som ett samarbete mellan hälsovårdscentralerna, det kommunala socialväsendet, den specialiserade sjukvården och andra enheter som utför mentalvårdsarbete som omfattar barn och unga,

5) utvecklande av nya preventiva verksamhets- och arbetsmetoder,

6) utvecklande av nya terapeutiska verksamhets- och arbetsmetoder,

7) åtgärder för att förkorta befintliga vårdköer,

8) personalutbildning som stöder verksamhetens utveckling,

9) multiprofessionalitet.

5 §

Länsstyrelsen beviljar och betalar statsunderstödet.

Ansökan om understöd skall ges in till länsstyrelsen.

6 §

Länsstyrelsen betalar understödet till sjukvårdsdistriktet. Understödet betalas i förskott i två poster, den första i maj och den andra i oktober.

Sjukvårdsdistriktet betalar statsunderstödet till kommunerna och andra samkommuner till den del dessa genomför de projekt som legat till grund för understödet.

7 §

Understödet kan användas både till nya utvecklingsprojekt och till att fortsätta sådana projekt som har inletts med år 2000―2002 beviljat understöd.

Understödet får även användas efter den räkenskapsperiod under vilken det mottagits.

8 §

Utgående från sjukvårdsdistriktens utredningar sammanställer länsstyrelsen en rapport angående ändamålsenligheten i och resultaten av de projekt som har genomförts med understöd inom länets område.

9 §

På statsunderstödet tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001).

10 §

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 januari 2003

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.