41/2003

Given i Helsingfors den 23 januari 2003

Statsrådets förordning om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde och syfte

Denna förordning tillämpas när statsunderstöd under moment 29.69.34 i statsbudgeten för 2003 beviljas för höjande av utbildningsnivån hos vuxna.

Understöd beviljas i syfte att förbättra möjligheterna för vuxna som avlagt examen på högst grundnivå att kvarstå i arbetslivet och att förbättra deras karriärutveckling, lindra arbetskraftsunderskottet till följd av att de stora åldersklasserna går i pension samt påverka sysselsättningsnivån.

2 §
Verksamhet som understöds

Understöd kan beviljas för

1) ordnande av utbildning som syftar till en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller prov för ett nationellt eller europeiskt datakörkort samt examenstillfällen för dessa (utbildning och examenstillfällen),

2) studier som förbättrar studiefärdigheterna, studier i språk och matematisk-naturvetenskapliga ämnen, studiehandledning, åtgärder för att individualisera studierna och andra åtgärder som stöder studierna (studiestödjande åtgärder),

3) uppsökande verksamhet, information och rådgivning samt andra åtgärder genom vilka ansökning till studier främjas (ansökningsfrämjande åtgärder).

Med understöd för studiestödjande åtgärder kan även understödas studier inom sådan utbildning som finansieras enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) och som syftar till en yrkesinriktad examen, fullgörande av lärokursen för den grundläggande utbildningen eller slutförande av tidigare avbrutna gymnasiestudier.

De utbildningar, examenstillfällen och studiestödjande åtgärder som finansieras med understödet är avsedda för personer som är i åldern 30―54 år det år utbildningen inleds och som har examen på högst grundnivå. Understödet för studiestödjande åtgärder i utbildning som syftar till att deltagarna fullgör lärokursen för den grundläggande utbildningen är dock avsett för personer som är i åldern 25―54 år det år utbildningen inleds.

Understödet skall inriktas så att de åtgärder som vidtas med hjälp av stödet i första hand gäller personer i arbete.

Understöd kan inom ramen för statsbudgeten beviljas för verksamhet som börjar 2003 och slutar senast 2007.

3 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner eller registrerade sammanslutningar eller stiftelser som har sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), lagen om yrkesutbildning (630/1998), gymnasielagen (629/1998) eller lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller att vara huvudman för en läroanstalt enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), samt kommuner som anordnare av grundläggande utbildning. För ansökningsfrämjande åtgärder kan understöd beviljas även till registrerade arbetslivsorganisationer och medborgarorganisationer.

I första hand beviljas understöd till sådana gemensamma regionala projekt som ordnas av aktörer som avses i 1 mom. och där det ordnas såväl ansökningsfrämjande åtgärder, utbildning och examina som studiestödjande åtgärder. För regionala projekt beviljas understöd till sökande som har sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller lagen om yrkesutbildning och som har träffat överenskommelse om nödvändigt samarbete med andra aktörer.

4 §
Förutsättningar för beviljande som ansluter sig till understödets kompletterande karaktär i fråga om statsandelsfinansieringen

Understöd kan beviljas för ordnande av utbildning som syftar till en yrkesinriktad examen samt examenstillfällen, om stödtagaren visar att den ordnar motsvarande verksamhet med hjälp av statsandelsfinansiering i minst den omfattning som undervisningsministeriet lagt till grund för den statsandelsfinansiering som sökanden beviljats för grundläggande yrkesutbildning eller yrkesinriktad tilläggsutbilding enligt 45 § 1 mom. eller 48 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Vid regionala projekt skall stödtagaren visa att alla utbildningsanordnare som är delaktiga i projektet och som ordnar nämnda verksamhet så att den finansieras med understöd, uppfyller villkoren.

5 §
Samarbete med arbetslivet

För samordningen av de åtgärder som syftar till att höja utbildningsnivån hos vuxna tillsätter undervisningsministeriet en styrgrupp på riksnivå, där arbetslivsorganisationerna är representerade.

Som samarbetsorgan för länsstyrelserna och arbetskrafts- och näringscentralerna fungerar de förutsägelse- och anskaffningskommissioner som avses i 15 a § förordningen om arbetskrafts- och näringscentraler (93/1997), om inte länsstyrelserna och arbetskrafts- och näringscentralerna har kommit överens om andra samarbetsorgan.

Understödstagarna skall i genomförandet av verksamheten på enskilda arbetsplatser samarbeta med arbetsgivaren och arbetstagarna.

6 §
Ansökan om, beviljande och utbetalning av understöd

Understöd ansöks hos länsstyrelsen.

Understöden beviljas och utbetalas av länsstyrelsen.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.

Helsingfors den 23 januari 2003

Undervisningsminister
Maija Rask

Undervisningsråd
Jorma Ahola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.