36/2003

Given i Helsingfors den 24 januari 2003

Lag om ändring av 7 § lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998) 7 § som följer:

7 §
Utvärdering

Syftet med utvärderingen är att stödja en utveckling av det fria bildningsarbetet och förbättra förutsättningarna för inlärning.

Läroanstalten skall utvärdera den utbildning den ordnar och bedöma vilken verkan utbildningen har samt delta i extern utvärdering av verksamheten.

För den externa utvärderingen finns i anslutning till undervisningsministeriet ett särskilt råd för utbildningsutvärdering, som tillsammans med universiteten, utbildningsstyrelsen och andra utvärderingsexperter bildar ett nätverk för utvärdering. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om rådets uppgifter och sammansättning. Ministeriet kan också ge någon annan än rådet för utbildningsutvärdering i uppdrag att utföra enstaka utvärderingar.

De viktigaste resultaten av utvärderingen skall offentliggöras.

Närmare bestämmelser om utvärderingen och dess utveckling utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 135/2002
KuUB 11/2002
RSv 206/2002

Helsingfors den 24 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.