31/2003

Given i Helsingfors den 23 januari 2003

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om ibruktagande och drivande av eldrivna hissar

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

upphävs i beslutet av den 30 augusti 1996 om ibruktagande och drivande av eldrivna hissar (663/1996) mellanrubriken före 3 § och mellanrubriken före 4 § samt 5, 6, 7 §, 16 § 2 mom. och 22 § 1 mom. 6 punkten samt

ändras förordningens rubrik, 1 §, i 2 § det inledande stycket och 1 punkten, rubriken för 2 kap., 3 och 4 §, 11 § 3 mom., 15 §, 16 § 1 mom., 17, 18 och 20 § och i 22 § 1 mom. det inledande stycket samt 5 punkten och 3 mom. som följer:

Handels- och industriministeriets förordning

om användning av hissar

1 §

Denna förordning gäller besiktning och underhåll av hissar som är i bruk.

2 §

Med undantag av 2 kap. tillämpas bestämmelserna i denna förordning, om inte något annat bestäms nedan, också på följande lyft- och förflyttningsanordningar för personbefordran:

1) lyftplattform som har installerats mellan olika plan i en byggnad, smalhissar och trapphissar och rullstolshissar som är avsedda för personer med nedsatt rörlighet,


2 kap.

Besiktning av ändringsarbeten

3 §

I fråga om ändringsarbeten som är av betydelse skall överensstämmelse med kraven säkerställas i tillräcklig omfattning i enlighet med 7 § 4 punkten i handels- och industriministeriets beslut om hissars säkerhet (564/1997) innan hissen tas i bruk på nytt. Kraven angående försäkran om överensstämmelse och CE-överensstämmelsemärkning tillämpas dock inte.

4 §

I fråga om mindre ändringsarbeten på en hiss skall överensstämmelse med kraven certifieras av det företag som har utfört arbetet. Ändringsarbetena besiktas i samband med nästa periodiska besiktning. Med tanke på detta skall det företag som utför ändringsarbetena se till att nödvändiga uppgifter om och protokoll över utförda kontroller och provningar bifogas hissens handlingar.

11 §

Med avvikelse från 2 mom. skall på en trapphiss eller rullstolshiss som är i enskilt bruk utföras periodisk besiktning endast en gång inom tre månader från ibruktagandet. Denna periodiska besiktning skall göras på nytt, om anordningen flyttas till ett nytt driftställe.

15 §

Över periodisk besiktning skall ett besiktningsprotokoll upprättas och ställas till hissinnehavarens förfogande.

16 §

Av besiktningsprotokollet skall framgå uppgifter för individualisering av objektet och de brister som inverkar på säkerheten.


17 §

När hissens säkerhet har säkerställts vid en periodisk besiktning skall den som utfört besiktningen ge hissinnehavaren ett besiktningskort som skall fästas i hissens korg eller i närheten av den.

Av besiktningskortet skall framgå när hissen har besiktats och när den senast skall besiktas följande gång.

18 §

Den som utför besiktningen skall göra en anmälan enligt 18 § elsäkerhetslagen (410/1996) till elsäkerhetsmyndigheten inom tre månader från den första besiktningen.

20 §

Den som utför besiktningen skall till elsäkerhetsmyndigheten anmäla de ändringar i hissinnehavarens kontaktuppgifter som har kommit till hans kännedom och uppgift om nedmontering av hissen som fåtts i samband med besiktningen.

22 §

Vad som i denna förordning bestäms om underhåll och periodisk besiktning av samt registeranmälan om lyft- och förflyttningsanordningar som nämns i 2 § tillämpas med nedan nämnda undantag på följande anordningar tills något annat bestäms:


5) lyftluckor med gångjärn i kanterna vilka fungerar som lyftdörrar och vilkas lyfthöjd är över 2 meter.


På lyftdörrar som avses i 1 mom. 4―5 punkten skall utföras motsvarande periodiska besiktningar som på de lyft- och förflyttningsanordningar som nämns i 2 §. Den första periodiska besiktningen skall dock göras inom ett år från ibruktagandet samt den tredje och de följande periodiska besiktningarna med tre års intervaller, om dörrens lyfthöjd är över fem meter eller vikt över 400 kilogram, och annars med fem års intervaller.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.

Helsingfors den 23 januari 2003

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Yngre regeringssekreterare
Sari Rapinoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.