Ursprungliga författningar: 2003

1394/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
1393/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan om skäligt partipris och specialersättning för läkemedelspreparat och om de utredningar som skall fogas till ansökan
1392/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 65 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2003
1391/2003
Statsrådets förordning om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen
1390/2003
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2003
1389/2003
Statsrådets förordning om ändring av 8 § statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2003
1388/2003
Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2003
1387/2003
Statsrådets förordning om ändring av 8 § statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling 2003
1386/2003
Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om nordligt stöd 2003
1385/2003
Statsrådets förordning om Senatfastigheter
1384/2003
Inrikesministeriets förordning om märkning av räddningsvägar
1383/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
1382/2003
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet
1381/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
1380/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd och om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
1379/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets föreskrift om förfarande vid anmälan av smittsamma sjukdomar
1378/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1377/2003
Statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden
1376/2003
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond
1375/2003
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1374/2003
Lag om ändring av 22 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1373/2003
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1372/2003
Lag om ändring av 17 kap. 1 a § strafflagen
1371/2003
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
1370/2003
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2004
1369/2003
Lag om ändring av 9 kap. 2 § lagen om offentlig arbetskraftsservice
1368/2003
Lag om ändring av 4 och 14 § lagen om Utbildningsfonden
1367/2003
Lag om ändring av 17 och 26 § lagen om vuxenutbildningsstöd
1366/2003
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1365/2003
Lag om ändring av 2 a § lagen om arbetslöshetskassor
1364/2003
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1363/2003
Lag om ändring av 23 § mentalvårdslagen
1362/2003
Lag om ändring av 14 § lagen om missbrukarvård
1361/2003
Lag om ändring av 5 och 8 § lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
1360/2003
Lag om ändring av 45 § socialvårdslagen
1359/2003
Lag om ändring av 11 b § patientskadelagen
1358/2003
Lag om ändring av 10 och 17 § barnskyddslagen
1357/2003
Statsrådets förordning om certifiering av elens ursprung
1356/2003
Statsrådets förordning om ändring av 15 och 16 § statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
1355/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag
1354/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
1353/2003
Lag om ändring av 9 kap. 7 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1352/2003
Lag om ändring av 7 kap. 3 och 11 § lagen om offentlig arbetskraftsservice
1351/2003
Lag om sociala företag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.