1367/2002

Given i Helsingfors den 31 december 2002

Arbetsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om ärenden som antecknas i utlåtandet

I enlighet med arbetsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 kap. 4 § 5 mom. lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002):

1 §
Tidsfrist för givande av utlåtande

Arbetskraftskommissionen bör ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande senast inom 30 dagar från det att sökanden har lämnat sitt svar jämte bilagor på kommissionens anhållan om utredning eller då tidsfristen för givandet av utredningen har gått ut.

Arbetskraftsbyrån skall ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utan dröjsmål efter det att den utredning som är nödvändig för givandet av utlåtandet har mottagits.

2 §
Lämnande av arbetskraftspolitiskt utlåtande

Det arbetskraftspolitiska utlåtandet ges till Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan som en elektronisk linjeöverföring eller vid behov skriftligen.

3 §
Eliminering av skydd för yrkesskicklighet

Då arbetskraftskommissionen ger ett negativt arbetskraftspolitiskt utlåtande i en situation som avses i 2 kap. 13 § 3 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa, bör det av utlåtandet framgå att det för sökanden har klargjorts att han under de tre första arbetslöshetsmånaderna inte kan anvisas lämpligt arbete inom sin pendlingsregion med beaktande av hans yrkesskicklighet.

4 §
Regional rörlighet

Då arbetskraftskommissionen ger sökanden ett negativt arbetskraftspolitiskt utlåtande i en situation som avses i 2 kap. 14 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa, bör det av utlåtandet framgå hur man har utrett att det uppenbarligen inte finns tillgång till lämplig arbetskraft för arbetsplatsen inom pendlingsregionen.

5 §
Uppgift om arbete med sammansatt stöd

I arbetskraftspolitiskt utlåtande som ges efter det att arbete med sammansatt stöd upphört bör antecknas uppgift om arbete med sammansatt stöd. Av utlåtandet bör framgå för hur lång tid sammansatt stöd har utbetalats och för hur lång tid sådant har utbetalats endast i form av arbetsmarknadsstöd.

6 §
Uppgift om resebidrag

Ifall det arbetsförhållande för vilket resebidrag beviljats upphör av skäl som beror på arbetstagaren innan sex månader har förflutit sedan arbetsförhållandet inleddes, skall i ett jävigt arbetskraftspolitiskt utlåtande antecknas en uppgift om beviljande av resebidrag.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 31 december 2002

Minister
Maija Rask

Regeringsråd
Raili Hartikka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.