1363/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning utfärdas i fråga om uppgifter som faller inom området för jord- och skogsbruksministeriets behörighet nationella bestämmelser som berör sökande vid de förfaranden som anges i följande förordningar av kommissionen och i ändringar av dem:

1) kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (nedan exportförordningen),

2) kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (nedan licensförordningen),

3) kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (nedan säkerhetsförordningen).

2 §
Behöriga myndigheter

Interventionsenheten vid jord- och skogsbruksministeriets jordbruksavdelnings verkställighetslinje (nedan interventionsenheten)

1) tar emot ansökningar om import-, export- och förutfastställelselicenser och använda licenser,

2) beviljar import-, export- och förutfastställelselicenser och licenser för proviantlager och kontrollorgan,

3) beslutar om frisläppande och förverkande av säkerheter samt om betalning av exportbidrag.

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

1) tar emot säkerheter,

2) återbär frisläppta säkerheter och uppbär säkerheter som enligt beslut förverkats, med undantag för säkerheter som avses i 3 mom.,

3) godkänner säkerhetsformerna och de finansiella institut som har rätt att bevilja säkerheter,

4) betalar exportbidrag.

Tullverket återbär och uppbär de säkerheter som ställts hos det före ikraftträdandet av denna förordning på basis av beslut som fattas i interventionsenheten.

3 §
Inlämnande av ansökan om exportlicens på elektronisk väg

En ansökan om exportlicens som lämnas in på elektronisk väg behandlas om sökanden med interventionsenheten på förhand har kommit överens om de förfaranden som tillämpas.

4 §
Ansökan om exportbidrag och bilagor

Som ansökan om exportbidrag används den gröna M-blankett som finns överst i enhetsakten (SAD). Anvisningar för ifyllandet kan fås från interventionsenheten. Den ursprungliga M-blanketten skall tillställas det behöriga tullkontor som avses i artikel 5.7 punkt 1 a i exportförordningen.

Som betalningsdeklaration för förfinansieringen av bidrag används M-blanketten.

Det transportdokument som avses i artikel 16.3 i exportförordningen skall utvisa en förbindelse att transportera produkterna till destinationen eller att produkterna anlänt till destinationen.

5 §
Ofta förekommande export av små kvantiteter och proviantering

En förhandsanmälan till interventionsenheten skall göras vid sådan ofta förekommande export av små kvantiteter som avses i artikel 6 i exportförordningen eller vid sådant förenklat exportförfarande vid proviantering som avses i artikel 37 i exportförordningen.

6 §
Beslut om sanktioner, återindrivning och förverkande av säkerheter

Den sanktion som avses i artikel 51.9 i exportförordningen tillämpas inte i sådana fall då den utgör högst 60 euro per exportdeklaration, med undantag för sådana fall då gränsen underskrids av samma sökande och för samma produkt upprepade gånger utan godtagbar orsak.

Vid beräkningen av räntan på återbetalning av en grundlös förmån anses betalningen ha ägt rum den tjugonde dagen efter den dag då återbetalningen begärdes, med undantag för sådana fall då sökanden inte återbetalar den grundlösa förmånen senast på den utsatta förfallodagen.

Återbetalning av belopp som betalats utan grund, säkerheter som frisläppts utan grund, räntor och sådana belopp som avses i artikel 51.4 i exportförordningen krävs inte om det totala beloppet per exportdeklaration är högst 60 euro, med undantag för sådana fall då gränsen underskrids av samma sökande och för samma produkt upprepade gånger utan godtagbar orsak.

Förverkande av en säkerhet krävs inte i enlighet med artikel 29.2 i säkerhetsförordningen i sådana fall då beloppet är högst 60 euro, med undantag för sådana fall då gränsen underskrids av samma sökande och för samma produkt upprepade gånger utan godtagbar orsak.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.