1362/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/1994) 22 § 4 och 5 punkten samt 30 § 5 mom.,

av dessa lagrum 22 § 4 och 5 punkten och 30 § 5 mom. sådana de lyder i förordning 369/2000, samt

fogas till förordningen nya 31 a och 31 b § som följer:

22 §

Den som får avträdelsestöd är skyldig att underrätta pensionsanstalten


4) om att han börjat bedriva jordbruk kommersiellt eller utföra leveransarbete i skogsbruk i strid med 7 § lagen om avträdelsestöd, och

5) om sådana ändringar i familjeförhållandena vilka enligt 19 § 1 eller 4 mom. lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare inverkar på avträdelsestödets storlek.

30 §

Förskottet kan också fastställas separat för kostnader som på basis av avträdelser vilka skett åren 2000―2002 och 2003―2006 föranletts av det system som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten lagen om avträdelsestöd och det nationella system som avses i 2 punkten i det nämnda momentet.

Särskilda staganden
31 a §

Pensionsanstalten skall godkänna och betala avträdelsestöden samt sköta bokföringen av dem så att jord- och skogsbruksministeriet i fråga om dem kan sköta de uppgifter som ankommer på utbetalningsverket på det sätt som förutsätts i kommissionens förordning (EG) nr 1663/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 729/70 i fråga om förfarandet vid avslutande av räkenskaperna för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ). I villkoren i jord- och skogsbruksministeriets och pensionsanstaltens avtal om skötseln av utbetalningsverkets uppgifter skall åtminstone ingå en skyldighet för pensionsanstalten att tillställa jord- och skogsbruksministeriet

1) en månadsanmälan om det avträdelsestöd som betalats föregående månad inklusive uppgifter stödtagarvis,

2) månatligen en prognos om följande månaders utgifter och en utredning om redan betalda utgifter,

3) en månadsrapport om betalningen av avträdelsestöd för föregående kalendermånad,

4) kvartalsvis efter utgången av varje kvartal en utredning om missbruk och återkrav som hänför sig till avträdelsestödet,

5) halvårsvis efter utgången av varje halvår en fordringsförteckning över utestående fordringar och räntor som hänför sig till avträdelsestödet,

6) årligen för det avslutade räkenskapsåret en utredning om den del av årsredovisningen för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket som gäller avträdelsestödet,

7) de uppgifter som krävs för uppföljningen av hur avträdelsestödsprogrammet har verkställts, samt

8) på begäran även övrigt nödvändigt uppföljningsmaterial samt alla uppgifter som behövs för skötseln av jord- och skogsbruksministeriets uppgifter som utbetalningsverk.

Avtalet skall innehålla en bestämmelse om en tidpunkt för när de uppgifter som avses i 1 mom. 1―7 punkten skall lämnas.

Jord- och skogsbruksministeriet och pensionsanstalten kommer även överens om en riskanalys och uppföljning av övervakningen som utförs med för övervakningssamplingen.

31 b §

Utbetalningsverkets uppgifter gällande avträdelsestöd som utbetalas i landskapet Åland ingår inte i de utbetalningsverksuppgifter som Ålands landskapsstyrelse annars sköter för jord- och skogsbruksministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2003.

Förordningens 22 § 4 punkt tillämpas på avträdelser som skett år 2000 eller därefter.

Inom en månad efter det att denna förordning har trätt i kraft fastställer jord- och skogsbruksministeriet för år 2003 av det i 30 § 5 mom. avsedda förskottet för kostnaderna för det system som gäller avträdelser åren 2003―2006. Inom samma tidsfrist betalar jord- och skogsbruksministeriet till pensionsanstalten även förskottsposterna för de kalendermånader som föregår fastställandet av förskottet för 2003.

Helsingfors den 30 december 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.