1360/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 143 § 7 mom., sådant det lyder i lag 1241/2001, och

ändras 92 § 1, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 14 och 22 punkten, 93 § 4 mom., 95 § 1 mom. 1 punkten och 105 a § 2 mom.,

av dessa lagrum 92 § 11 punkten sådan den lyder i lag 475/1998, 92 § 14 punkten sådan den lyder i lag 1333/1995 och 92 § 22 punkten sådan den lyder i lag 1263/1997, 93 § 4 mom. och 95 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 896/2001 och 105 a § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1241/2001, samt

fogas till 49 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1502/1993, ett nytt 2 mom. som följer:

49 §
Partiellt skattefria överlåtelsevinster

Den i 1 mom. avsedda lättnaden tillämpas inte vid överlåtelse av fast egendom till Forststyrelsen för annat ändamål än naturskyddsändamål, försvarsmaktens behov, forskningsändamål eller något annat liknande samhälleligt ändamål.

92 §
Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte

1) barntillägg och vårdbidrag för pensionstagare enligt folkpensionslagen (347/1956),

2) fronttillägg och extra fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977) samt fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988),


4) moderskapsunderstöd och stöd för kostnaderna för internationell adoption enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993),


7) underhållsstöd enligt lagen om underhållstrygghet (671/1998),


9) särskilt stöd enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002),


11) ersättning för kostnader i anslutning till arbetskraftsservice som betalas till arbetslösa eller handikappade med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) samt ersättning för uppehälle enligt 10 kap. 3 och 6 § och de förmåner som avses i 10 kap. 2 § 1 mom. i samma lag,


13) sysselsättningsstöd som fysiska personer erhåller enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice och inte heller det arbetsmarknadsstöd enligt 7 kap. 6 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) som betalas till arbetsgivare, om stödet används i annan verksamhet än näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk,

14) ränteunderstöd som betalas av statens medel enligt lagen om studiestöd (65/1994),


22) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997),


93 §
Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Om den skattskyldige under skatteåret har fått arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd eller utbildningsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller utbildningsstöd eller sysselsättningsstöd för arbetslivsträning eller dagpenning för tryggande av försörjningen enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, minskas hans eller hennes självriskandel med 45 euro för varje full ersättningsmånad. Självriskandelen är dock minst 90 euro. Till en full ersättningsmånad anses höra ett belopp som motsvarar 21,5 ersättningsdagar.

95 §
Avdrag för inkomstens förvärvande

Den skattskyldige får från sin löneinkomst dra av

1) såsom avdrag för inkomstens förvärvande 590 euro, dock högst löneinkomstens belopp,


105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunal- beskattningen

Avdraget utgör 37 procent av det belopp varmed de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro upp till ett inkomstbelopp av 7 230 euro och 12,5 procent av det belopp som överstiger detta. Avdraget är dock högst 2 300 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 12 600 euro, minskar avdraget med 3,5 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 12 600 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Lagens 92 § 4 punkten tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.

RP 122/2002
RP 255/2002
FiUB 35/2002
RSv 222/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.