1359/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av 1 och 6 kap. sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 kap. sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994) en ny 8 c § och till 6 kap. en ny 3 a §, till 6 kap. 9 § ett nytt 2 mom. och till kapitlet en ny 12 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden om fartyg

8 c §
Trafiktillstånd för höghastighetsfartyg

Trafiktillstånd för höghastighetsfartyg enligt 1994 års och 2000 års säkerhetskod för höghastighetsfartyg som anges i kapitel X i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) beviljas och vid behov återkallas av sjöfartsverket på de grunder som anges i koderna.

Ett beslut om återkallande av trafiktillstånd skall iakttas även om ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

6 kap.

Fartygs befälhavare

3 a §
Ruttplanering

Innan resan påbörjas skall befälhavaren försäkra sig om att den tänkta rutten har planerats med hjälp av adekvata sjökort och nautiska publikationer för området i fråga.

I ruttplanen skall fartygets rutt preciseras på ett sätt som

1) tar hänsyn till relevanta trafiksepareringssystem,

2) ser till att det under hela resan finns tillräckligt med fritt vatten för en säker passage,

3) beaktar kända sjöfartsrisker och ogynnsamma väderförhållanden, samt

4) tar hänsyn till det marina miljöskyddet och i mån av möjlighet undviker handlingar och åtgärder som kan orsaka skador på miljön.

9 §
Iakttagande av gott sjömanskap

En redare enligt 2 § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten eller någon annan person får inte hindra befälhavaren eller begränsa hans möjligheter när det gäller att fatta eller verkställa ett beslut som enligt hans yrkesmässiga bedömning är nödvändigt för fartygets säkra navigering eller för skyddet av den marina miljön.

12 a §
Befälhavarens anmälningsskyldighet

Befälhavaren på ett fartyg skall underrätta fartyg i närheten samt på Finlands vattenområde sjöfartsverket och på andra områden en myndighet, ett organ eller ett system som främjar eller övervakar sjötrafiksäkerheten i området om farlig is eller anhopning av is, ett farligt vrak, vindar av minst 10 Beauforts styrka för vilka ingen stormvarning har utfärdats eller någon annan omedelbar sjöfartsrisk liksom också om säkerhetsanordningar för sjöfarten som fungerar på ett felaktigt eller vilseledande sätt eller som har förskjutits från sin plats eller försvunnit.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av republikens president.

RP 22/2002
RP 213/2002
TrUB 20/2002
RSv 198/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.