1351/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och 11 kap. 3 § 5 mom. lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002):

1 §
Inledande av företagsverksamhet eller eget arbete

Om exceptionellt sysselsättande arbetsskeden ansluter sig till förberedelserna för företagsverksamheten, skall verksamheten anses ha inletts, på det sätt som avses i 2 kap. 4 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), redan innan den egentliga produktionsverksamheten börjar.

Sådan företagsverksamhet som avses i 3 § handelsregisterlagen (129/1979) skall anses ha inletts senast den dag en anteckning om den anmälan, som avses i nämnda paragraf gjordes i handelsregistret, om företagaren inte visar något annat.

2 §
Upphörande med och av brott i företagsverksamhet och eget arbete

Om det inte finns skäl att göra någon annan bedömning, skall företagsverksamhet eller eget arbete som avses i 2 kap. 5 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa anses ha upphört, då

1) en domstol på initiativ av en gäldenär eller en borgenär har beslutat om försättande i konkurs,

2) ett aktiebolag eller ett andelslag har försatts i likvidation,

3) ett avtal om upplösning av något annat bolag än ett aktiebolag har ingåtts mellan alla bolagsmännen,

4) det med stöd av ett intyg utfärdat av myndighet är uppenbart att bolagets verksamhet inte kommer att fortsättas; eller

5) en yrkesutövare har avstått från pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare (468/1969) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) och från övriga försäkringar som normalt ansluter sig till företagsverksamhet, till skatte- och andra myndigheter anmält att verksamheten avslutas samt avstått från de lokaler som han eller hon använt i företagsverksamheten.

I de fall som avses i 1 mom. 2―5 punkten förutsätter avslutandet av företagsverksamheten dessutom att man avstått från de omsättnings- och anläggningstillgångar som ansluter sig till företagsverksamheten eller att man till den som betalt en förmån för periodisering av försäljningsvinsten har gjort en försäljningsvinstkalkyl över tillgångarna. Om omsättnings- eller anläggningstillgångar eller om en försäljningsvinstkalkyl inte har presenterats anses företagsverksamheten vara avbruten.

3 §
Sökande till yrkesutbildning

Den som är under 25 år och saknar yrkesutbildning anses söka till utbildning aktivt på det sätt som avses i 8 kap. 3 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa, om han eller hon vid varje gemensam ansökan söker till minst tre sådana yrkesutbildningar som leder till examen, i fråga om vilka han eller hon uppfyller kraven för att bli antagen som studerande.

En ung person som avses ovan i 1 mom. anses uppfylla kraven för att bli antagen som studerande om han eller hon uppfyller kraven enligt 4 mom. och i gemensam ansökan

1) efter att ha slut fört grundskolans lärokurs söker till en yrkesutbildning på andra stadiet, eller

2) efter att ha avlagt studentexamen söker till en utbildning som leder till yrkeshögskolexamen eller till en yrkesutbildning på andra stadiet inom en kvot som reserverats för personer som avlagt studentexamen.

Ett av de tre ansökningsalternativ som avses i 1 mom. kan utgöras av en utbildning som inte omfattas av den gemensamma ansökan men som leder till examen och främjar yrkesfärdigheten eller i fråga om en person som endast har slut fört grundskolans lärokurs på motsvarande sätt av ansökan till gymnasiet.

Som sådana grunder för antagning av studerande anses dessutom

1) krav som särskilt anges gällande hälsa eller lämplighet i fråga om utbildningen,

2) utredning om egna särskilda färdigheter, egenskaper eller anlag i fråga om den unga person som avses i 1 mom., om sådana förutsätts för antagning till utbildningen.

I denna paragraf avses med gemensam ansökan ett sådant urvalsförfarande som avses i förordningen om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna (1191/1998) samt förordningen om systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning (1197/1998).

4 §
Uppgiftsfördelningen mellan arbetskraftsbyrån och arbetskraftskommissionen

Arbetskraftsbyrån skall till Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan ge ett bindande utlåtande om

1) de arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner som avses i 2 kap. 1 §, 2 § 1 mom. 3 punkten samt 3 och 11 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

2) de arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av arbetsmarknadsstöd som avses i 7 kap. 3―7 och 11 §, 8 kap. 1 §, 2 § 1 och 2 mom. och 4 § samt 9 kap. 7 § 2 och 3 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Arbetskraftskommissionen skall till Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan ge ett bindande utlåtande om

1) de arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner som avses i 2 kap. 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 2 mom. samt 4―10 och 12―21 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

2) de arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av arbetsmarknadsstöd som avses i 8 kap. 2 § 3 och 4 mom. samt 3 och 5―7 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Ett bindande utlåtande ges dock alltid av arbetskraftsbyrån om ärendet gäller en person som får arbetslöshetsdagpenning och som beker sig till en annan medlemsstat för att söka arbete i enlighet med artikel 69 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemet för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen.

Arbetskraftskommissionen skall följa arbetskraftsbyråns utlåtandepraxis i ärenden som avses i 1 mom. samt 3 mom.

5 §
Arbetskraftskommissionens mötesarvoden och ersättning för kostnader

Till arbetskraftskommissionens ordförande och övriga medlemmar samt till vice ordföranden, suppleanterna, de sakkunniga och sekreteraren betalas arvode för arbetet i kommissionen i enlighet med bestämmelserna om kommittéer samt ersättning för resekostnader i enlighet med tjänstekollektivavtalet om ersättande av statstjänstemäns resekostnader.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2002

Minister
Maija Rask

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.