1347/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002):

1 kap.

Samarbete mellan myndigheterna

1 §
Samarbete mellan myndigheterna när det gäller yrkesval och arbetsförmedling

Undervisningsmyndigheterna svarar i första hand för tillhandahållande av service som riktar sig till studerande som gör sitt yrkesval eller söker arbete. Arbetskraftsbyråns yrkesvals- och karriärplaneringsservice samt arbetsförmedlingsservice kompletterar läroanstalternas handledningsservice. Undervisnings- och arbetskraftsmyndigheterna kommer tillsammans överens om hur arbetskraftsservice skall ordnas särskilt för studerande som befinner sig i slutskedet av sina studier.

Den information och rådgivning samt det informationsmaterial och de dataregister som gäller utbildning utvecklas genom samarbete mellan arbets- och undervisningsmyndigheterna.

Arbetskraftsmyndigheterna skall samarbeta med respektive myndighet när arbetsförmedlingsservice ordnas för personer som hemförlovas från militärtjänstgöring eller lämnar statens egna inrättningar och inrättningar som står under dess tillsyn och när sådana åtgärder planeras som anknyter till detta.

2 §
Samarbete mellan myndigheterna när det gäller invandring och internationell praktik

Arbetskraftsmyndigheterna skall följa hur invandrare placerar sig på arbetsmarknaden och vid behov föreslå för andra myndigheter att dessa vidtar sådana åtgärder som främjar invandrarnas anpassning till de nya arbets- och levnadsförhållandena.

Arbetskraftsmyndigheterna skall i samarbete med centret för internationellt personutbyte sköta de uppgifter som anknyter till främjandet av praktikanters internationella rörlighet.

2 kap.

Ersättande av kostnader som föranleds av stödåtgärderna samt beviljande och utbetalning av ersättning för kostnader för uppehälle

3 §
Beviljande av ersättningar

Rörlighetsunderstöd beviljas på ansökan av den arbetskraftsbyrå där den som ansöker om understöd har anmält sig som arbetssökande.

Stöden i anslutning till de i 6 kap. 11 och 13 § samt 10 kap. 2 § och 6 § 1 mom. 1 och 3 punkten lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) avsedda åtgärderna beviljas av den arbetskraftsbyrå där den som ansöker om en förmån är enskild kund.

4 §
Utbetalning av ersättningar

Arbetskrafts- och näringscentralen betalar de i 3 § nämnda understöden och förmånerna på grundval av en betalningsanvisning eller redovisning som arbetskraftsbyrån godkänt. Understöden och förmånerna kan betalas i förskott.

5 §
Beviljande av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen beviljas av den arbetskraftsbyrå inom vars verksamhetsområde arbetsplatserna är belägna.

Arbetskrafts- och näringscentralen betalar stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.

3 kap.

Beviljande och utbetalning av sysselsättningsstöd

6 §
Ansökan om sysselsättningsstöd

Ansökan om sysselsättningsstöd görs hos arbetskraftsbyrån. Arbetsgivaren ansöker om sysselsättningsstöd som beviljas för anställning. Till ansökan skall fogas ett utlåtande av den behöriga utbildningsinspektören, om sysselsättningsstöd söks på basis av läroavtal.

7 §
Beviljande av sysselsättningsstöd

När det gäller arbetsgivare beviljas sysselsättningsstöd av den arbetskraftsbyrå inom vars verksamhetsområde arbetsplatserna är belägna eller den arbetskraftsbyrå där de som skall anställas med stödet är registrerade som arbetslösa arbetssökande.

Startpeng och sysselsättningsstöd för arbetslivsträning samt ersättning för uppehälle enligt prövning för tiden för arbetslivsträning beviljas av den arbetskraftsbyrå där den som ansöker om stöd är anmäld som arbetslös arbetssökande. Deltidstillägg beviljas av den arbetskraftsbyrå inom vars verksamhetsområde den till deltidsarbete övergående personens arbetsplats är belägen eller där den som skall sysselsättas med hjälp av deltidstillägget är anmäld som arbetslös arbetssökande.

8 §
Beslut som gäller flera år eller flera arbetsgivare

Beslut som gäller flera kalenderår och avser sysselsättningsanslag för anställning av personal och stöd som betalas till arbetslösa skall, om det inte är fråga om regional garanti enligt 7 kap. 6 § lagen om offentlig arbetskraftsservice, i fråga om kommande år fattas på villkor att de för ändamålet nödvändiga anslagen står till förfogande.

Om sysselsättningsstöd för sysselsättande av en och samma arbetstagare betalas till flera arbetsgivare samtidigt, skall den sammanlagda arbetstiden vara minst 85 procent av den regelbundna arbetstiden i branschen. Vid sysselsättande med sammansatt stöd kan normalt sysselsättningsstöd dock betalas, även om arbetstiden under en tidsperiod som motsvarar lönebetalningsperioden är kortare än 85 procent av den regelbundna arbetstiden i branschen.

9 §
Utbetalning av sysselsättningsstöd

Arbetskrafts- och näringscentralen betalar månatligen ut sysselsättningsstöden i efterskott på grundval av en utbetalningsansökan som arbetskraftsbyrån har godkänt.

Stödet kan betalas ut för en längre period än den som nämns i 1 mom., om mottagaren av stödet ger sitt samtycke till det.

10 §
Tilläggsstöd till kommunerna

Kommunen skall kvartalsvis tillställa arbetskraftsbyrån en utredning för utbetalning av tilläggsstöd enligt 7 kap. 12 § lagen om offentlig arbetskraftsservice.

Arbetskrafts- och näringscentralen betalar ut tilläggsstödet till kommunen på grundval av en utredning som arbetskraftsbyrån har godkänt.

11 §
Utredning av verksamhets- och lönsamhetsförutsättningar

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om användningen av det anslag i statsbudgeten som anvisas för utredning av verksamhets- och lönsamhetsförutsättningarna för företag som avses i 13 § förordningen om förmåner i samband med offentlig arbetskraftsservice (1346/2002).

4 kap.

Ordnande av möjlighet till rehabilitering, utbildning och arbete

12 §
Information om möjligheten till rehabilitering, utbildning och arbete

Arbetskraftsbyrån skall informera personer som avses i 7 kap. 7 § 1 och 2 mom. lagen om offentlig arbetskraftsservice om deras rätt till sysselsättningsfrämjande rehabilitering eller utbildning. Dessutom skall arbetskraftsbyrån informera en ovan avsedd person om att kommunen i det fall att lämplig utbildning eller rehabilitering inte kan ordnas är skyldig att ordna möjlighet för honom eller henne att arbeta i åtta månaders tid.

13 §
Sysselsättningsförfarandet

Arbetskraftsbyrån skall informera den sysselsättningsskyldiga kommunen om kommunens sysselsättningsskyldighet (sysselsättningsanmälan).

Kommunen skall ordna arbetsplats och underrätta arbetskraftsbyrån om detta så att arbetet kan anvisas före utgången av maximitiden för dagpenningsperioden enligt 6 kap. 7 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Beträffande arbete som ordnas på grundval av sysselsättningsskyldigheten ingås ett arbetsavtal för viss tid, i vilket arbetstagaren förbehålls rätt att övergå till ett nytt anställningsförhållande under avtalsperioden.

14 §
Innehållet i och uppgörande av sysselsättningsanmälan

Av sysselsättningsanmälan skall framgå grunden för sysselsättningsskyldigheten, den utbildning och arbetserfarenhet som den person som skall sysselsättas har samt övriga uppgifter som behövs med tanke på sysselsättandet.

Sysselsättningsanmälan skall göras så att möjligheten att arbeta kan ordnas utan dröjsmål efter det att maximitiden för arbetslöshetsdagpenningsperioden löpt ut. Sysselsättningsanmälan skall dock göras senast två veckor före utgången av maximitiden för arbetslöshetsdagpenning.

5 kap.

Beviljande och utbetalning av sysselsättningspolitiskt projektstöd och företagsamhetsunderstöd

15 §
Ansökan om och beviljande av projektstöd

Sysselsättningspolitiskt projektstöd, nedan projektstöd, beviljas av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde projektet avses bli genomfört. Om ett projekt genomförs inom flera centralers verksamhetsområden, beviljas stödet av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde projektet huvudsakligen avses bli genomfört. Projektstödet beviljas av arbetsministeriet, om det är fråga om ett riksomfattande projekt.

Av stödansökan skall framgå åtminstone projektets sysselsättningsmål och andra mål, kostnadsförslag, finansieringsplan och sådana redan fattade beslut som hänför sig till genomförandet av planen samt andra uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av ansökan.

16 §
Utbetalning av projektstöd

Projektstödet eller, om stöd har betalts i förskott, den del av stödet som överstiger förskottet, betalas i efterskott för varje betalningsperiod på basis av en ansökan om utbetalning som lämnats in till arbetskrafts- och näringscentralen. Ansökan skall grunda sig på de faktiska projektkostnaderna under betalningsperioden, vilka skall framgå av stödmottagarens bokföring. Betalningsperioden är tre kalendermånader, om inte något annat bestäms i beslutet om beviljande av projektstöd.

Projektstöd betalas inte på basis av en utbetalningsansökan som inkommit efter den tid som i beslutet om beviljande av projektstöd utsatts för inlämnande av utbetalningsansökan. Arbetskrafts- och näringscentralen kan dock av särskilda skäl besluta att projektstöd betalas trots att utbetalningsansökan blivit försenad.

Ansökan om utbetalning av förskott skall lämnas in till arbetskrafts- och näringscentralen i god tid före ingången av den betalningsperiod som förskottet hänför sig till. I utbetalningsansökan skall mottagaren av projektstödet redogöra för de projektkostnader som mottagaren uppskattar att förfaller till betalning under följande betalningsperiod.

17 §
Ansökan om och beviljande av företagsamhetsunderstöd

Företagsamhetsunderstöd beviljas av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde sammanslutningen har sin hemort. Till ansökan om understöd skall fogas uppgifter om bildandet av sammanslutningen.

Till ansökan skall fogas en plan om åtgärder för aktivering av arbetslösa samt för upprätthållande och utvecklande av deras färdigheter på arbetsmarknaden. Mottagaren av understödet skall dessutom vid utgången av varje understödsperiod tillställa den myndighet som beviljat stödet en skriftlig redogörelse för hur de åtgärder som nämns i planen har utfallit.

18 §
Utbetalning av företagsamhetsunderstöd

Betalningsperioden är en kalendermånad, om inte något annat har föreskrivits i beslutet om företagsamhetsunderstöd. Företagsamhetsunderstödet, eller, om understöd har betalats i förskott, den del som överskrider överskottet, betalas per betalningsperiod i efterskott med stöd av den utbetalningsansökan som lämnats in till arbetskrafts- och näringscentralen. Utbetalningsansökan skall basera sig på de faktiska kostnader som hänför sig till betalningsperioden och som framgår av understödsmottagarens bokföring.

Utbetalningsansökan skall ges in inom en månad från det att den betalningsperiod som ansökan gäller har gått ut.

Ansökan om utbetalning av förskott skall ges in till arbetskrafts- och näringscentralen före ingången av den betalningsperiod till vilken förskottet hänför sig. I ansökan om utbetalning av förskott skall sammanslutningen redogöra för de till understöd berättigande fasta kostnader och andra kalkylerade kostnader för betalningsperioden vilka ligger till grund för ansökan om förskottsutbetalning.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §
Anmälningar och uppgifter i anslutning till studiesociala förmåner

Arbetskraftsbyrån skall till den som betalar förmånerna lämna uppgifter om dem som inlett och slutfört utbildningen samt om de semesterperioder under utbildningen vilka avses i 10 kap. 5 § 2 mom. lagen om offentlig arbetskraftsservice och om annan i 9 kap. 1 § 2 mom. i nämnda lag avsedd uppdelning av utbildningen samt uppgift om huruvida utbildningsplatsen är belägen på studerandens hemort eller inom hans eller hennes pendlingsregion.

Arbetskraftsbyrån får med hjälp av elektronisk linjeöverföring lämna de anmälningar som avses i 12 kap. 3 § 2―4 mom. lagen om offentlig arbetskraftsservice samt de uppgifter som avses ovan i 1 mom. direkt till den som betalar förmånerna.

20 §
Kontroll av anslag som beviljats statliga ämbetsverk eller inrättningar

Statliga ämbetsverk eller inrättningar skall för varje kalendermånad göra en anmälan till arbetskraftsbyrån om användningen av sysselsättningsanslagen och om de personer som har sysselsatts med dem.

21 §
Undertecknande av beslut

Beslut som avses i denna förordning skall undertecknas. Beslut i form av ADB-utskrifter eller åtminstone delvis färdigtryckta handlingar kan dock ges maskinellt undertecknade.

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2002

Minister
Maija Rask

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.