1345/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 kap. 13 § 1―3 punkten lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002):

1 kap.

Investeringsunderstöd

1 §
Beviljande av statsunderstöd och anvisande av anslag

Av sysselsättningsanslagen kan statsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte inom gränserna enligt statsbudgeten beviljas de instanser som avses i 2 kap. 2 § 3 mom. lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) för projekt som gäller byggande, underhåll, ombyggnad, utvidgning eller ändring av konstruktioner eller någon annan investering.

Arbetskraftsmyndigheten kan, i fråga om sådant statsunderstöd för investeringar som sökts av sysselsättningsanslag, antingen bevilja sökanden understödet direkt eller anvisa en annan statlig myndighet de sysselsättningsanslag som behövs för beviljandet av statsunderstödet (investeringsunderstöd).

Arbetskraftsmyndigheten anvisar en annan myndighet (statsbidragsmyndigheten) de anslag som behövs för beviljandet av statsunderstödet i sådana fall då denna med stöd av särskilda bestämmelser beviljar sökanden statsunderstödet. I övriga fall beviljas sökanden investeringsunderstödet direkt av arbetskraftsmyndigheten.

2 §
Den myndighet som anvisar eller beviljar anslag

Arbetsministeriet anvisar de andra ministerierna och de övriga verksamhetsenheterna inom centralförvaltningen anslag för beviljande av statsunderstöd. Arbetskrafts- och näringscentralen anvisar de statsbidragsmyndigheter som lyder under ett ministerium eller en verksamhetsenhet inom centralförvaltningen anslag för beviljande av statsunderstöd.

Sökanden beviljas investeringsunderstödet direkt av arbetskrafts- och näringscentralen.

3 §
Utlåtande om ansökan om statsunderstöd

Beträffande ansökan om statsunderstöd skall arbetskraftsmyndigheten inhämta utlåtande av den statsbidragsmyndighet som avses bli anvisad anslaget. Har statsbidragsmyndigheten gjort framställning om anvisande av anslaget, behöver inget utlåtande inhämtas.

I utlåtandet eller framställningen skall redogöras för

1) investeringens sysselsättningseffekter under byggnadstiden och bestående sysselsättningseffekter,

2) i vilket skede planeringen av projektet är samt om kostnaderna i kostnadsförslaget för projektet är godtagbara och skäliga,

3) särskilda bestämmelser som skall tillämpas i fråga om finansieringen av projektet, samt

4) övriga frågor som nämns i begäran om utlåtande.

Om den som ansöker om statsunderstöd utövar näringsverksamhet, skall i utlåtandet eller framställningen, förutom vad som sägs i 2 mom., redogöras för

1) om det projekt som skall finansieras kan anses ha förutsättningar att utgöra en fortsatt lönsam verksamhet, samt

2) vilka statsunderstöd eller vilken annan offentlig finansiering sökanden har erhållit under de tre föregående åren.

Har statsbidragsmyndigheten inte i sitt utlåtande förordat anvisandet av anslag, kan anslag inte anvisas, om inte statsrådets allmänna sammanträde beslutar annorlunda i en fråga som hör till ett ministeriums beslutanderätt.

4 §
Påbörjade projekt

Av sysselsättningsanslagen beviljas inte understöd för ett projekt där de egentliga byggnadsarbetena eller reparations- eller underhållsarbetena har påbörjats innan ansökan om statsunderstöd har anhängiggjorts hos den behöriga statsbidragsmyndigheten. Vid tillämpningen av denna förordning anses arbetet ha påbörjats, när

1) ett för byggherren bindande entreprenadavtal har ingåtts,

2) grävningsarbetet för att lägga grunden har inletts, eller

3) i fråga om reparations- eller underhållsarbeten, rivningsarbetena enligt åtgärdsplanen har inletts.

5 §
Statsunderstödets belopp

Ett investeringsunderstöd får inte, sammanräknat med annat statsunderstöd som beviljas för samma ändamål, överstiga maximibeloppet för det statsunderstöd som angivits i särskilda bestämmelser som gäller ett dylikt statsunderstödsprojekt eller som annars fastställts för projektet. Statsunderstödet får ändå inte överstiga 90 procent av de godtagbara kostnaderna. Statsunderstöd som beviljats av sysselsättningsanslag beaktas som avdrag från statsunderstöd som betalas med stöd av särskilda bestämmelser.

För projekt som genomförs på de områden där arbetslösheten är svårast kan, utöver vad som bestäms i 1 mom., extra statsunderstöd anvisas till högst 20 procent av de godtagbara kostnader som lagts till grund för statsunderstödet. Det sammanlagda beloppet av den statliga finansiering som kommer ett projekt till godo får dock inte överstiga 90 procent av de godtagbara kostnaderna. Extra statsunderstöd beaktas inte som avdrag från annat statsunderstöd som möjligen beviljas.

Har angående statsunderstödets maximibelopp inte utfärdats sådana särskilda bestämmelser som avses i 1 mom., får investeringsunderstödet tillsammans med annat statsunderstöd inte överstiga 75 procent av de kostnader för projektet som är godtagbara.

6 §
Förutsättningar för användning av sysselsättningsanslag

En förutsättning för att investeringsunderstöd skall beviljas och anvisas är att vid planeringen och genomförandet av statsunderstödsprojekt och i statsunderstödsverksamheten iakttas vad som möjligen föreskrivs i de särskilda bestämmelserna om finansieringen av ett projekt.

7 §
Övervakning av sysselsättningseffekterna

En mottagare av investeringsunderstöd skall för arbetskraftsmyndigheten på det sätt som myndigheten bestämmer redogöra för hur investeringen utfallit med tanke på sysselsättningseffekterna under byggnadstiden och de bestående sysselsättningseffekterna.

Mottagaren av understöd är skyldig att lämna de uppgifter för övervakningen som myndigheten begär för en tid av högst fem år räknat från den dag då den sista raten av understödet betalades.

2 kap.

Sysselsättningsarbetsprogram

8 §
Sysselsättningsanslag som används till statens investeringar

För förbättrande av sysselsättningen kan av sysselsättningsanslag som är avsedda för investeringar beviljas finansiering till statens byggande verk.

De byggande statliga verk som avses i denna förordning är Sjöfartsstyrelsen, Forststyrelsen, Skogsforskningsinstitutet, Museiverket, undervisningsministeriet, försvarsministeriet, Gränsbevakningsväsendet, Banförvaltningscentralen, förvaltningsnämnden för Sveaborg, Vägförvaltningen, statsrådets kansli och de regionala miljöcentralerna. Miljöcentralernas förfarande med sysselsättningsarbetsprogram sköts centraliserat av Finlands miljöcentral under jord- och skogsbruksministeriets samt miljöministeriets ledning.

9 §
Sysselsättningsarbetsprogram

Statens byggande verk skall årligen lämna arbetsministeriet en framställning gällande de sysselsättningsanslag som enligt planerna skall användas till statens investeringar (sysselsättningsarbetsprogram). Framställningen skall också tillställas arbetskrafts- och näringscentralen. Framställningen lämnas på det sätt som godkänts av arbetsministeriet. I sysselsättningsarbetsprogrammet skall ingå en bedömning av vilka sysselsättningseffekter programmet har (bedömning av sysselsättningseffekterna).

10 §
Godkännande av projekt som skall finansieras för sysselsättningsarbetsprogrammet

Arbetsministeriet godkänner tilldelningen till projekt i fråga om anslag som statsrådet anvisat ministeriet eller anvisningen av anslagen till arbetskrafts- och näringscentralerna. Arbetskrafts- och näringscentralen godkänner tilldelningen till projekt i fråga om anslag som anvisats centralen.

11 §
Övervakning av sysselsättningseffekterna av programmet

Statens byggande verk skall för arbetskraftsmyndigheten på det sätt som myndigheten bestämmer redogöra för hur investeringen utfallit med tanke på sysselsättningseffekterna under byggnadstiden och de bestående sysselsättningseffekterna. Det byggande verket är skyldigt att lämna de uppgifter för övervakningen som myndigheten begär för en tid av högst fem år räknat från att programåret löpt ut.

3 kap.

Sysselsättningspolitiskt projektstöd

12 §
Avsikten med projektstödet

Sysselsättningspolitiskt projektstöd (projektstöd) kan i syfte att främja sysselsättningen och förhindra att arbetslösa slås ut från arbetsmarknaden beviljas för projekt med vars hjälp ordnas nya möjligheter till arbete för arbetslösa arbetssökande och vidtas andra åtgärder som främjar deras möjligheter att få arbete. Dessutom kan projektstöd beviljas för andra regionala och lokala projekt som främjar sysselsättningen och utvecklandet av arbetskraften.

13 §
Mottagare av projektstöd

Projektstöd kan beviljas kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar samt stiftelser.

14 §
Begränsningar för beviljande av projektstöd

Projektstöd beviljas inte för

1) främjande av affärsverksamhet,

2) investeringar, om det inte är fråga om mindre anskaffningar av utrustning, maskiner eller anordningar i omedelbar anslutning till ett projekt för vilket stöd beviljas och vilkas sammanlagda värde inte överstiger tio procent av de godkända totalkostnaderna för projektet, eller

3) kostnader som beror på att sysselsättningen av personer som hör till projektets målgrupp främjas med hjälp av sysselsättningsanslag eller på arbetsmarknadsåtgärder.

15 §
Projektstödets belopp

I projektstöd kan beviljas högst 75 procent av de av den beviljande myndigheten godkända totalkostnaderna för ett projekt, till kommuner och samkommuner dock högst 50 procent. Vid bestämmandet av stödnivån beaktas hur svårt det är att sysselsätta de personer som hör till projektets målgrupp och projektets sysselsättningsfrämjande effekter.

Med avvikelse från 1 mom. kan lönekostnaderna för en person som ansvarar för genomförandet av ett projekt ersättas i sin helhet, om projektets syfte är att sysselsätta sådana till arbetsmarknadsstöd berättigade personer som avses i 7 kap. 6 § 1 mom. 2 punkten lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Projektstödet får inte tillsammans med övrigt statligt finansieringsstöd som har betalts för samma ändamål överstiga det maximibelopp som anges i 1 mom. Som statligt finansieringsstöd vid beräkningen av projektstödets maximibelopp betraktas statsandel och statsunderstöd som har betalts av ett anslag i statsbudgeten eller ur en fond utanför statsbudgeten som förvaltas av staten, ränteförmån som hänför sig till ett lån som beviljats med en lägre ränta än den ränta som avses i 3 § 2 mom. räntelagen samt räntestöd som hänför sig till räntor på andra lån.

Med avvikelse från 3 mom. räknas understöd från Penningautomatföreningen eller understöd som betalas av tipsmedel inte som statligt finansieringsstöd. Vid uträkning av det maximibelopp av projektstödet om vilket bestäms i 1 mom. räknas understöd från Penningautomatföreningen eller understöd som betalas av tipsmedel inte in i maximibeloppet. Det sammanlagda beloppet av de understöd som beviljats för ett projekt får emellertid inte överstiga de totalkostnader för projektet som godkänts av den beviljande myndigheten.

16 §
Projektstödets varaktighet

Projektstöd kan beviljas för högst tre år för ett projekt. För samma projekt kan projektstöd dock beviljas på nytt för högst två år, om det för att projektet skall kunna genomföras är ändamålsenligt att stöd beviljas.

17 §
Förskott på projektstöd

Av projektstödet kan högst 50 procent av det projektstöd som hänför sig till respektive betalningsperiod betalas i förskott.

18 §
Bokföringsskyldighet

En mottagare av projektstöd är skyldig att föra separat bok enligt bokföringslagen (1336/1997) över projekt för vilka stöd erhålls, om inte finansieringen för projektet bokförs på separata konton i en sammanslutnings eller stiftelses bokföring och övervakningen kan ske utan svårigheter.

En mottagare av projektstöd skall förvara hela den bokföring som gäller projektet och de verifikationer som hänför sig till den så, att de lätt kan granskas. Bokföringsmaterialet skall förvaras under den tid och på det sätt som bestäms i 2 kap. 10 § bokföringslagen.

19 §
Övervakning och kontroll

Användningen av projektstödet övervakas av den arbetskrafts- och näringscentral som beviljat stödet eller av den som bestäms i ett beslut av arbetsministeriet.

En mottagare av projektstöd skall årligen inom den tid som bestäms i beslutet om beviljande av projektstöd tillställa en utredning över hur projektet har genomförts.

20 §
Ställande av säkerhet

Andra mottagare av förskott på projektstöd än kommuner, samkommuner och församlingar är skyldiga att ställa tillräcklig säkerhet som godkänns av den som betalar ut stödet för den händelse att det bestäms att förskottet på projektstödet skall återkrävas.

4 kap.

Företagsamhetsunderstöd

21 §
Företagsamhetsunderstödets syfte

Med företagsamhetsunderstöd avses understöd som av anslag som i statsbudgeten anvisats för stödjande av arbetslösas företagsamhet beviljas för stödjande av arbete som baserar sig på arbetslösas eget initiativ samt av annan verksamhet som främjar arbetslösas sysselsättning och för ordnande av utbildning som stöder detta (företagsamhetsunderstöd).

22 §
Mottagare av understöd

Företagsamhetsunderstöd kan beviljas registrerade sammanslutningar vars verksamhetsmål enligt stadgarna eller andra motsvarande handlingar omfattar verksamhet som motsvarar det syfte som nämns i 21 §.

Företagsamhetsunderstöd kan också beviljas ett av arbetslösa bildat andelslag vars syfte är att ordna arbete och möjlighet till arbete för arbetslösa (nyandelslag). Av andelslagets medlemmar skall vid bildandet minst tre fjärdedelar vara arbetslösa arbetssökande.

Nyandelslag kan beviljas företagsamhetsunderstöd för högst sex månader från det att andelslaget bildats.

23 §
Kostnader som berättigar till understöd

Företagsamhetsunderstöd kan beviljas

1) för driftskostnader för lokaler samt för samtals- och datakostnader,

2) för mindre anskaffningar av maskiner, anläggningar och förnödenheter samt för hyres- och reparationskostnader för dessa,

3) för kostnader som föranleds av ordnande av utbildning som främjar sysselsättandet,

4) för kostnader för marknadsföring av de arbetslösas kunnande och arbetsprestationer samt för kostnader som sammanslutningen förorsakas av anskaffning eller anordnande av arbetsplatser avsedda för arbetslösa,

5) för löne- och resekostnader för sammanslutningens verksamhetsledare eller någon annan motsvarande person,

6) för kostnader som föranleds av registrering.

24 §
Understödets storlek

Företagsamhetsunderstödet utgör högst 75 procent av totalbeloppet av de godkända kostnaderna.

Med avvikelse från 1 mom. kan lönekostnaderna för verksamhetsledaren eller en motsvarande person vid en förening som grundats av arbetslösa ersättas i sin helhet.

25 §
Särskilda förutsättningar för beviljande av understöd

Företagsamhetsunderstöd beviljas inte, om sammanslutningen för de kostnader som avses i ansökan får statsandel eller annat än i denna förordning avsett statsunderstöd enligt prövning.

Med avvikelse från 1 mom. räknas understöd från Penningautomatföreningen inte som statligt finansieringsstöd. Vid uträkning av det maximibelopp av företagsamhetsunderstödet om vilket bestäms i 24 § räknas understöd från Penningautomatföreningen inte in i maximibeloppet. Det sammanlagda beloppet av de understöd som beviljats för den verksamhet som är föremål för företagsamhetsunderstödet får emellertid inte överskrida de totalkostnader som godkänts av den beviljande myndigheten.

Företagsamhetsunderstöd kan inte beviljas nyandelslag, om inte den verksamhet som skall inledas beräknas ha förutsättningar att vara lönsam.

26 §
Förskott på understöd

I företagsamhetsunderstöd kan till mottagaren i förskott betalas högst 50 procent av det företagsamhetsunderstöd som enligt beslutet betalas för varje betalningsperiod. Hela det företagsamhetsunderstöd som hänför sig till sammanslutningens fasta kostnader för verksamheten under betalningsperioden betalas dock alltid i förskott. Som fasta kostnader betraktas härvid hyreskostnaderna för arbetslokaler, andra avgifter som regelbundet förfaller till betalning, exempelvis el- och telefonkostnader, samt lönekostnader för verksamhetsledaren eller en annan motsvarande person.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

27 §
Beaktande av regionala skillnader i arbetslösheten

För åstadkommande av sådan regionalt balanserad sysselsättning som avses i 7 kap. 6 § lagen om offentlig arbetskraftsservice skall i statsbudgeten upptas sådana anslag med vilka staten, med beaktande av sysselsättningsläget och utvecklingsutsikterna för samhällsekonomin, vid behov skall ordna arbetsmöjligheter så att arbetslösheten inte inom någon pendlingsregion väsentligt överstiger den genomsnittliga nivån i landet.

28 §
De områden där arbetslösheten är svårast

De i 5 § 2 mom. avsedda områden där arbetslösheten är svårast utgörs av de kommuner där den genomsnittliga arbetslöshetsgraden på årsnivå överstiger motsvarande arbetslöshetsgrad i hela landet med minst 50 procent eller där sysselsättningsläget har försämrats plötsligt och kraftigt.

29 §
Ansökan, beviljande och utbetalning

Om förfarandet för ansökan om samt beviljande och utbetalning av stöd och understöd enligt denna förordning föreskrivs i statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice (1347/2002).

30 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2002

Minister
Maija Rask

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.