1341/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa särskilda pensionsanstalters bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 j § lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962), 9 j § lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985), 17 g § lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) och 54 a § lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956),

dessa lagrum sådana de lyder, 11 j § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden i lag 482/2002, 9 j § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare i lag 483/2002, 17 g § lagen om pension för lantbruksföretagare i lag 484/2002 och 54 a § lagen om sjömanspensioner i lag 485/2002:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser som följer av den särskilda karaktären hos den försäkringsverksamhet som arbetspensionskassan, pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och sjömanspensionskassan (särskild pensionsanstalt) bedriver och som gäller schemat för resultat- och balansräkningen, om noterna till resultaträkningen och balansräkningen, balansspecifikationerna samt de uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen för de nämnda särskilda pensionsanstalterna och deras koncerner.

Om inte något annat bestäms i denna förordning tillämpas vid upprättandet av bokslut och koncernbokslut för en särskild pensionsanstalt social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (1340/2002) (ministeriets förordning).

2 §
Undantag som gäller resultaträkningen

I en särskild pensionsanstalts resultaträkning iakttas i fråga om den särskilda pensionsanstaltens verksamhet för verkställighet av det lagstadgade pensionsskyddet en försäkringsteknisk kalkyl över den lagstadgade pensionsförsäkringen och en annan än en försäkringsteknisk kalkyl med följande undantag:

1) Sjömanspensionskassan anger separat statens andel av de utbetalda ersättningarna i resultaträkningens huvudgrupp "Ersättningskostnader",

2) Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt anger premieinkomsten och de lagstadgade finansieringsandelarna specificerade på premieinkomsten samt statens och folkpensionsanstaltens andel,

3) i fråga om arbetspensionskassan, Pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare och Sjömanspensionskassan specificeras förändringen av ansvarsskulden inte på förändring av premieansvaret och förändring av ersättningsansvaret, och

4) förändringen av ansvarsskulden för en pensionsanstalt anges som en separat post efter ersättningskostnaderna.

3 §
Undantag som gäller balansräkningens passiva

Som ansvarsskuld för en särskild pensionsanstalt anges den ansvarsskuld som avses i 10 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962), i 7 § 3 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985), i 10 § 4 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) eller den ansvarsskuld som avses i 3 § 3 mom. lagen om sjömanspensioner (72/1956).

Arbetspensionskassan, Pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare och Sjömanspensionskassan specificerar inte ansvarsskulden på premieansvar och ersättningsansvar.

4 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

En särskild pensionsanstalt får utelämna de noter som nämns i 7 § 3―12 punkten i ministeriets förordning. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får dessutom utelämna de noter som nämns i 7 § 13 punkten i ministeriets förordning.

Noterna skall innehålla

1) en utredning om principerna för uträkning av ansvarsskulden,

2) en utredning om de tillstånd till undantag för viss tid som avses i 11 j § 6 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, 9 j § 6 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, 17 g § 6 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare eller 54 a § 6 mom. lagen om sjömanspensioner, undantagens inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen.

5 §
Noter till resultaträkningen

En särskild pensionsanstalt får utelämna de noter till resultaträkningen som nämns i 8 § 1 mom. 1, 3―6 och 10 punkten i ministeriets förordning. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt lämnar dock i tillämpliga delar de uppgifter beträffande sin skadeförsäkringsverksamhet som nämns i 8 § 1 mom. 3 punkten i ministeriets förordning.

Dessutom skall arbetspensionskassan, Pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare och Sjömanspensionskassan som noter ange

1) premieinkomsten specificerad på arbetsgivarens och arbetstagarens andel,

2) premieinkomsten och de utbetalda ersättningarna specificerade enligt försäkringsgren,

3) driftskostnaderna specificerade på anskaffningsutgifter för försäkringar, kostnader för skötsel av försäkringar och administrationskostnader.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt anger de noter som nämns i 2 mom. 2 och 3 punkten.

6 §
Noter till balansräkningens aktiva

En särskild pensionsanstalt får utelämna de noter till balansräkningens aktiva som nämns i 9 § 1 mom. 14 punkten i ministeriets förordning.

7 §
Noter till balansräkningens passiva

En särskild pensionsanstalt får som noter till balansräkningens passiva utelämna uppgifter enligt 10 § 1 mom. 1 och 3 punkten samt de uppgifter som avses i 3 och 4 mom. i ministeriets förordning.

8 §
Noter som beskriver solvensen

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får utelämna de uppgifter som avses i 14 § i ministeriets förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2002.

Denna förordning tillämpas första gången på bokföringen för en särskild pensionsanstalt för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning den 21 december 2000 om Sjömanspensionskassans bokslut (1241/2000).

Helsingfors den 30 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.