1333/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Statsrådets förordning om betydelsefulla och dyra läkemedel som ersätts enligt 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen samt om de sjukdomar vars behandling ger rätt till ersättning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant det lyder i lag 394/2001, som följer:

1 §

Grundersättning enligt 9 § 1 mom. Sjukförsäkringslagen (364/1963) betalas för betydelsefulla och dyra läkemedel vid behandling av följande sjukdomar under förutsättning att det genom en särskild utredning har visats att tillräckliga terapeutiska grunder föreligger och att de övriga villkoren för erhållande av ersättning uppfylls.

Läkemedel Sjukdom
Tillväxthormon Svåra tillväxtrubbningar hos barn och svår tillväxthormonbrist hos vuxna med särskild indikation
Alfainterferon Vissa tumörer och vissa former av virusbetingad leverinflammation med särskild indikation
Betainterferon och andra betydelsefulla och dyra läkemedel som används vid behandling av multipel skleros Skovvis förlöpande multipel skleros samt därmed nära jämställd multipel skleros med särskild indikation
Dornase alfa Svår lungsjukdom i samband med cystisk fibros med särskild indikation
Takrolimus Status efter organtransplantation med särskild indikation samt vissa svåra och svårbehandlade hudsjukdomar med särskild indikation
Erytropoietin och darbepoetin Vissa anemier i samband med njursjukdom, cancer eller kemoterapi och förberedelse för vissa ingrepp med särskild indikation
Takrin, donepezil, rivastigmin, galantamin och andra betydelsefulla och dyra läkemedel som används vid behandling av Alzheimers sjukdom Alzheimers sjukdom som orsakar betydande fuktionella men med särskild indikation
Paklitaxel, docetaxel och andra betydelsefulla och dyra cytotoxiska medel Vissa cancersjukdomar med särskild indikation
Betydelsefulla och dyra läkemedel som används vid behandling av erektionsstörningar Svår erektionsstörning till följd av en svår underliggande sjukdom med särskild indikation
Naltrexon Status efter opiatberoende samt alkoholberoende med särskild indikation
Orlistat, sibutramin och andra betydelsefulla och dyra läkemedel som används vid behandling av fetma Sjuklig fetma med särskild indikation
Etanercept, infliximab och andra betydelsefulla och dyra läkemedel som används vid behandling av reumatiska sjukdomar Vissa reumatiska sjukdomar och tarminflammationer med särskild indikation
Klopidogrel Sjukdomar som föranleder stor risk för blodpropp med särskild indikation
Imatinib Vissa cancersjukdomar med särskild indikation
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 28 februari 2002 om betydelsefulla och dyra läkemedel som ersätts enligt 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen samt om de sjukdomar vars behandling ger rätt till ersättning (153/2002).

Helsingfors den 30 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Minna Levander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.