1331/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Statsrådets förordning om arbetslöshetsnämnden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 12 kap. 3 § 7 mom. lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002):

1 kap.

Arbetslöshetsnämnden

1 §
Ärenden

Arbetslöshetsnämnden är första besvärsinstans i ärenden som avser utkomstskydd för arbetslösa.

Arbetslöshetsnämnden är även besvärsinstans i sådana ärenden som avses i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000), lagen om utbildningsfonden (1306/2002), lagen om alterneringsledighet (1305/2002), lönegarantilagen (866/1998), lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002), lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) samt lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999), så som anges särskilt i dessa lagar.

2 §
Plenum

Om ett ärende som skall avgöras i nämnden är av principiell betydelse eller om en sektions avgörande skulle avvika från tidigare praxis, kan nämndens ordförande eller sektionen eller dess ordförande bestämma att ärendet skall behandlas av nämnden vid plenum.

Plenum är beslutfört då ordföranden eller en vice ordförande samt minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Vidare krävs att minst en arbetsgivarmedlem och en arbetstagar- och tjänstemannamedlem är närvarande.

3 §
Sammanträde

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för honom, av vice ordföranden.

Sektion i nämnden sammanträder på kallelse av sektionens ordförande.

4 §
Behandling av ärenden

Föredragandena ombesörjer beredningen av ärenden som skall behandlas i nämnden.

Ärendena behandlas i den ordning de inkommit, om inte annat följer av särskilda skäl.

Beslut i ett ärende fattas vid nämndens plenum och sektionssammanträdena på föredragning.

Nämndens ordförande svarar för behörig och skyndsam handläggning av de ärenden som ankommer på nämnden. Ordföranden skall särskilt övervaka att tillämpningen av rättsprinciper och lagtolkningen är enhetliga i nämndens avgöranden.

Vid nämndens och en sektions sammanträde skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av föredraganden. Beslut uppgörs separat utom protokollet.

Nämndens beslut undertecknas av föredraganden.

5 §
Komplettering av nämndens sammansättning

Om ordföranden, vice ordföranden, en medlem eller suppleant i nämnden avgår eller avlider under sin mandattid, förordnas i stället för honom eller henne för den återstående mandattiden en ny ordförande, vice ordförande, medlem eller suppleant som uppfyller kompetenskraven enligt 12 kap. 3 § lagen om utkomststöd för arbetslösa.

6 §
Förvaltningssektionen

Administrativa ärenden handläggs av förvaltningssektionen. Ordförande för denna är nämndens ordförande och övriga medlemmar vice ordförandena, och en lagfaren medlem, vilka väljs av nämnden, samt en representant som de av arbetsgivarorganisationerna utsedda medlemmarna och en representant som de av arbetstagar- och tjänstemannaorganisationerna utsedda medlemmarna valt bland sig.

Förvaltningssektionen är beslutför då ordföranden samt båda arbetsmarknadsmedlemmarna är närvarande vid mötet.

7 §
Nämndens personal

Vid nämnden finns en byråchef, föredragande och andra tjänstemän. Vid nämnden kan dessutom finnas personal i arbetsavtalsförhållande.

Byråchefen utnämns av social- och hälsovårdsministeriet. Den övriga personalen utnämns eller anställs av arbetslöshetsnämnden.

8 §
Behörighetskrav för personalen

Behörighetskrav för tjänsterna vid arbetslöshetsnämnden är:

1) för tjänsten som byråchef juris kandidatexamen samt förtrogenhet med socialförsäkringsfrågor och med administrativa uppgifter, samt

2) för tjänst som föredragande juris kandidatexamen.

9 §
Tjänstledighet

När det är fråga om beviljande av en sådan tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till under i lag stadgade eller i tjänstekollektivavtal överenskomna förutsättningar eller om annan tjänstledighet för högst ett år, beviljas byråchefen tjänstledighet av nämnden. Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om beviljande av tjänstledighet, som beror av prövning, för byråchefen för längre tid än ett år.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om skötseln av byråchefens tjänst under en tjänstledighet som varar längre än ett år och arbetslöshetsnämnden om skötseln av denna tjänst under en kortare tjänstledighet.

10 §
Arvoden

Nämndens ordförande, vice ordförande, medlemmar och sakkunniga erhåller arvode enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder.

11 §
Arbetsordning

Övriga bestämmelser om nämndens verksamhet kan utfärdas genom arbetsordning, som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

2 kap.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.