1316/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 8 § lagen den 27 mars 1991 om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 8 a § som följer:

8 §
Ersättning för inkomstbortfall under rehabi- literingstiden

En arbetsgivare som till en rehabiliteringsklient har betalat lön på basis av sådan i 17 § lagen om yrkesutbildning (630/1998) avsedd läroavtalsutbildning som ersatts såsom rehabilitering enligt denna lag, har rätt att för motsvarande tid få dagpenning, olycksfallspension och livränta enligt 1 mom. upp till det nämnda lönebeloppet.

8 a §
Olycksfallsförsäkring under rehabiliteringstiden

En försäkringsanstalt skall för en rehabiliteringsklient ordna sådan försäkring som avses i 57 § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring för olycksfall som inträffar i samband med sådana arbets- och utbildningsförsök för utredning av rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmöjligheter, sådan arbetsträning och sådan arbetspraktik som berättigar till ersättning enligt denna lag, till den del som rehabiliteringsklienten inte på någon annan grund har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

När det gäller sådan försäkring som avses i 1 mom. används som den försäkrades årsarbetsförtjänst den årsarbetsförtjänst som legat till grund för den ersättning för inkomstbortfall som har betalats till följd av det olycksfall eller den yrkessjukdom som orsakat behovet av rehabiliteringsåtgärderna eller rehabiliteringsutredningen. I samband med att försäkringen tas skall årsarbetsförtjänsten indexjusteras med iakttagande av vad som föreskrivs i 9 § 2 mom. första meningen lagen om pension för arbetstagare (395/1961).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Denna lag tillämpas på sådan läroavtalsutbildning, på sådana arbets- och utbildningsförsök för utredning av rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmöjligheter, på sådan arbetsträning och på sådan arbetspraktik som berättigar till ersättning enligt denna lag och som börjar efter att lagen har trätt i kraft.

RP 245/2002
ShUB 37/2002
RSv 178/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.