1314/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 3 § 2 mom.,

ändras 4 § 2 mom., 16 a § 5 mom., 18 a § 3 mom., 20 §, 28 § 3―5 mom., 57 § 2 mom. och 60 § 1 och 5 mom.,

av dessa lagrum 16 a § 5 mom. och 28 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1642/1992, 18 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 526/1981, 20 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och i lag 483/2001, 28 § 5 mom. och 60 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 483/2001, 57 § 2 mom. sådant det lyder i lag 512/1971 och 60 § 5 mom. sådant det lyder i lag 192/1987, samt

fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 286/1950 och i nämnda lag 1642/1992, ett nytt 4 mom. i stället för det 4 mom. som upphävts genom nämnda lag 286/1950, till 18 §, sådan den lyder i nämnda lagar 526/1981 och 1642/1992, ett nytt 5 mom., till lagen nya 20 a och 20 b § samt till 28 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom. som följer:

4 §

Om en arbetstagare under förhållanden som avses i 1 mom. har ådragit sig

1) skavsår eller skrubbsår,

2) skada som uppkommit genom frätande ämne,

3) skada som uppkommit genom inandning av hälsofarliga gaser,

4) skada som uppkommit genom avsevärd växling i lufttrycket,

5) förfrysning, solsting eller annan sådan skada som orsakats av exceptionell temperatur,

6) sådan inflammation i knäskålen eller armbågen som orsakats av fortsatt eller upprepat eller för arbetstagaren exceptionellt tryck, eller

7) av en arbetsrörelse orsakad ömhet i en muskel eller sena, till den del den inte har samband med ett lyte, en skada eller en sjukdom,

som inte ersätts som en yrkessjukdom, kan skadan anses orsakad av ett olycksfall i arbetet om den har uppkommit under en kort tid, högst ett dygn.


16 a §

Om arbetstagaren vid tiden för olycksfallet samtidigt står i två eller flera anställningsförhållanden, skall dagpenningen för den tid som avses i 1 mom. fastställas separat på grundval av varje anställningsförhållande. Om arbetstagaren vid tiden för olycksfallet är verksam som lantbruksföretagare eller annan företagare, utgör dagpenningen för företagarverksamhetens del 1/360 av årsarbetsförtjänsten vid tiden för olycksfallet enligt en sådan försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) som avser lantbruksföretagarverksamheten, eller enligt en sådan försäkring som avses i 57 § 1 mom.


17 §

Utan hinder av 2 och 3 mom. skall till en person som vid tiden för olycksfallet studerar på heltid betalas dagpenning enligt full arbetsoförmåga för den tid som den av olycksfallet orsakade skadan eller sjukdomen huvudsakligen hindrar studierna. För den tid som skadan eller sjukdomen avsevärt begränsar studierna betalas hälften av dagpenningen enligt full arbetsoförmåga. Om den av olycksfallet orsakade skadan eller sjukdomen inte på ovan avsett sätt hindrar eller begränsar studierna men helt eller delvis hindrar arbete under studietiden, bedöms nedsättningen av arbetsförmågan på basis av det därav orsakade inkomstbortfallet, med beaktande av vad som föreskrivs i 3 mom. andra meningen.

18 §

Utan hinder av 2 och 4 mom. skall till en person som vid tiden för olycksfallet studerar på heltid betalas olycksfallspension enligt full arbetsoförmåga för den tid som den av olycksfallet orsakade skadan eller sjukdomen huvudsakligen hindrar studierna. För den tid som skadan eller sjukdomen avsevärt begränsar studierna betalas hälften av olycksfallspensionen enligt full arbetsoförmåga. Om den av olycksfallet orsakade skadan eller sjukdomen inte på ovan avsett sätt hindrar eller begränsar studierna men helt eller delvis hindrar arbete under studietiden, bedöms nedsättningen av arbetsförmågan på basis av det därav orsakade inkomstbortfallet, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 mom.

18 a §

Storleken av menersättningen till en arbetstagare fastställs på grundval av skadans invaliditetsklass i enlighet med tabellen nedan.

Invaliditetsklass Beloppet i procent av det belopp som anges i 28 § 6 mom.
1 1,15
2 2,27
3 3,36
4 4,42
5 5,45
6 6,45
7 7,42
8 8,36
9 9,27
10 10,15
11 13
12 16
13 19
14 22
15 25
16 32
17 39
18 46
19 53
20 60
20 §

Om arbetstagaren till följd av den av olycksfallet orsakade skadan eller sjukdomen har blivit så hjälplös att han eller hon inte kan reda sig utan hjälp av en annan person eller om arbetstagaren annars orsakas exceptionell olägenhet av vården av skadan eller sjukdomen, skall till arbetstagaren enligt vad som föreskrivs i 2―5 mom. betalas mentillägg så länge de angivna förutsättningarna uppfylls.

Det högsta mentillägget betalas om arbetstagaren till följd av sin skada eller sjukdom dagligen behöver fortgående och tidskrävande vård, hjälp, övervakning eller handledning. Det högsta mentillägget är 22,35 euro per dag.

Det mellersta mentillägget betalas om arbetstagaren till följd av sin skada eller sjukdom dagligen behöver regelbunden vård, hjälp, övervakning eller handledning. Det mellersta mentillägget är 15,09 euro per dag.

Det lägsta mentillägget betalas om arbetstagaren till följd av sin skada eller sjukdom i vissa dagliga funktioner behöver regelbunden eller nästan regelbunden vård, hjälp, övervakning eller handledning. Det lägsta mentillägget är 6,71 euro per dag.

De två första åren efter det att en person har blivit blind betalas till honom eller henne det högsta mentillägget och därefter hälften av detta belopp.

Mentillägg betalas emellertid inte för den tid som den skadade får vård på sjukhus eller annan anstalt.

20 a §

För onormalt klädslitage som orsakas av långvarig användning av protes, något annat hjälpmedel eller av bandage eller förband till följd av en av ett olycksfall orsakad skada eller sjukdom betalas till arbetstagaren klädtillägg enligt 2 och 3 mom.

Förhöjt klädtillägg betalas om arbetstagaren är dubbelamputerad eller använder lårbens- eller underbensprotes, långt stödförband för en nedre extremitet, av hårt material tillverkad ryggortos eller korsett för bålen, bandage eller något annat hjälpmedel eller instrument som på grund av sin konstruktion eller sitt användningsändamål eller på grund av att det ofta måste användas orsakar onormalt klädslitage som är jämförbart med de förstnämnda fallen. Det förhöjda klädtillägget är 1,79 euro per dag.

Klädtillägg betalas om arbetstagaren använder något av mjuka material tillverkat hjälpmedel, stöd eller bandage på ett litet område av kroppen eller annat hjälpmedel eller instrument vilket orsakar onormalt klädslitage som är mindre än det slitage som avses i 2 mom. Klädtillägget är 0,45 euro per dag.

För kostnaderna för en ledarhund som behövs till följd av skada eller sjukdom betalas 4,47 euro per dag.

20 b §

Till en arbetstagare som till följd av en olycksfallsrelaterad skada eller sjukdom inte förmår sköta sitt hem, kan skälig ersättning betalas för nödvändiga extra kostnader, dock inte för längre tid än ett år från olycksfallet.

28 §

Som årsarbetsförtjänst för en heltidsstuderande som vid tiden för olycksfallet utbildar sig för ett yrke anses den arbetsinkomst som den studerande sannolikt skulle ha fått om han eller hon vid tiden för olycksfallet hade arbetat i uppgifter som motsvarar utbildningen efter avslutade studier och med tre års arbetserfarenhet. På detta sätt fastställs årsarbetsförtjänsten också då olycksfallet inträffar inom ett år efter att studierna slutförts, om arbetstagaren inte får den inkomst som avses ovan av arbete som motsvarar utbildningen. Som årsarbetsförtjänst för en person som får undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller enligt gymnasielagen (629/1998) anses minst det dubbla beloppet av minimiårsarbetsförtjänsten enligt 6 mom. vid tiden för olycksfallet.

Om det vid tiden för olycksfallet har förflutit högst fem år från det att en arbetstagare på vilken 3 mom. inte kan tillämpas har avslutat utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning och arbetstagaren på grund av arbetslöshet, arbetets tillfälliga natur eller av någon jämförbar orsak inte ännu har stabiliserade arbetsinkomster, används som årsarbetsförtjänst den arbetsinkomst som arbetstagaren i det arbete han eller hon utförde vid tiden för olycksfallet sannolikt skulle ha fått med tre års arbetserfarenhet.

Om en arbetstagare vid tiden för olycksfallet har utfört också lantbruksföretagararbete som var försäkrat enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare eller företagararbete som var försäkrat enligt 57 § 1 mom. i denna lag, skall i arbetstagarens årsarbetsförtjänst beaktas också årsarbetsförtjänsten enligt nämnda försäkring vid tiden för olycksfallet.


28 a §

Vid beräkning av ersättningen avrundas årsarbetsförtjänsten till närmaste med tio jämnt delbara eurobelopp. När avrundning åt båda hållen är möjlig verkställs den uppåt.

57 §

Arbetsgivaren har dessutom rätt att få en enligt denna lag försäkrad person försäkrad även för olycksfall som inträffar under andra förhållanden än sådana som avses i 4 §. Försäkring kan emellertid inte fås för sådan ömhet som avses i 4 § 2 mom. 7 punkten och inte heller för skada eller sjukdom som har orsakats genom misshandel som avses i 4 a § eller genom en annan persons uppsåtliga gärning.


60 §

De belopp som avses i 11 § och 12 § 1 och 2 mom., 16 § 3 mom., 20 § 2―4 mom., 20 a § 2―4 mom., 28 § 6 mom., 35 a § och 53 § 5 mom. justeras kalenderårsvis på grundval av de förändringar som skett i den allmänna lönenivån i landet, enligt det löneindextal som årligen fastställs för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare. De justerade beloppen avrundas så att de i 20 § 2―4 mom. och 20 a § 2―4 mom. angivna beloppen avrundas till närmaste cent, de i 12 § 1 och 2 mom. och 35 a § angivna beloppen avrundas till närmaste hela euro samt de i 11 §, 16 § 3 mom., 28 § 6 mom. och 53 § 5 mom. angivna beloppen avrundas till närmaste hela tio euro.


Begravningshjälpen samt de tillägg som avses i 20 och 20 a § höjs årligen i enlighet med 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Denna lag tillämpas på olycksfall som inträffar och på yrkessjukdomar som framträder efter att lagen har trätt i kraft. Lagens 57 § 2 mom. tillämpas emellertid först räknat från den försäkringsperiod som börjar den 1 januari 2004 eller därefter.

Genom denna lag upphävs förordningen den 10 december 1948 angående vissa skador, som böra ersättas såsom olycksfall i arbete (852/1948).

De belopp som anges i 20 § 2―4 mom. och 20 a § 2―4 mom. i denna lag motsvarar det indextal som enligt 9 § 2 mom. första meningen lagen om pension för arbetstagare har fastställts för år 2002.

RP 245/2002
ShUB 37/2002
RSv 178/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.