1299/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av 7 § lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 januari 1980 om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/1980) 7 §, sådan den lyder i lagarna 1376/1989 och 123/2001, som följer:

7 §

Understöd för vatten och avlopp beviljas av den regionala miljöcentralen inom de kvoter som miljöministeriet och jord- och skogs-bruksministeriet fastställer inom sina verksamhetsområden. I det beslut som gäller beviljande av understöd kan för under-stödstagaren uppställas villkor som gäller påbörjande, genomförande och slutförande av projektet. Genom förordning av statsrådet bestäms hur understöd för vatten och avlopp skall sökas och hur ansökningarna skall behandlas i de regionala miljöcentralerna.

Den myndighet som har beviljat understö-det övervakar användningen av det. Mottagaren av understödet är skyldig att lämna den myndighet som har beviljat understödet de uppgifter och handlingar samt det övriga material som behövs för övervakningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 225/2002
ApUB 10/2002
RSv 230/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.