1289/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § samt 64 § 2 och 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), av dessa lagrum 64 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 44/2000:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning föreskrivs om användning av bevillningsfullmakten och anslagen under moment 30.14.61, 30.14.62 och 30.14.63 i statsbudgeten eller av de medel som anvisas i gårdsbrukets utvecklingsfonds dispositionsplan då stöd beviljas och betalas för ändamål i enlighet med 2 § av de medel som anvisats ifrågavarande år i statsbudgeten och i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond.

Denna förordning tillämpas vid beviljande av stöd enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), nedan finansieringslagen,

1) för i 10 § 1 mom. 3 och 5 punkten samt 13, 15 och 16 § finansieringslagen avsedda forsknings- och utvecklingsprojekt som hänför sig till landsbygden,

2) för i 65 § 1 mom. 7 punkten och 65 § 2 mom. finansieringslagen avsedda forsknings- och utredningsprojekt som hänför sig till gårdsbruket, samt

3) för i 14 § finansieringslagen avsedda aktionsgruppers verksamhet.

Denna förordning tillämpas inte på stöd för företagsverksamhet som beviljas företagare eller företag som idkar näringsverksamhet enligt finansieringslagen och inte på verksamhet eller åtgärder som huvudsakligen syftar till att gagna endast en enskild näringsidkare eller ett företag eller bara i ringa mån ett flertal enskilda näringsidkare eller företag.

Om inte något annat föreskrivs i denna förordning, tillämpas denna förordning på såväl det nationella stödet som den delfinansierade och den nationella andelen av det delfinansierade stödet.

2 §
Utvecklings- och forskningsprojekt för offentliga sammanslutningar

Då på basis av fullmakt i statsbudgeten anvisas i 1 § avsedda medel åt staten eller åt statligt ämbetsverk eller inrättning, tillämpas på den statliga finansieringsandelen av ett delfinansierat stöd samt på finansiering med medel uteslutande ur statsbudgeten eller gårdsbrukets utvecklingsfond vad som i denna förordning bestäms om stöd. Om inte i EG:s lagstiftning eller genom lag annat bestäms, tillämpas härvid dessutom vad som bestäms om dispositionen av medel som upptagits i statsbudgeten eller från fond som står utanför statsbudgeten eller vad som med stöd av lag närmare föreskrivs.

Vid finansiering av utvecklings- eller forskningsprojekt för offentliga sammanslutningar skall i beslutet ingå samma villkor som vid beviljande av stöd till övriga i denna förordning avsedda stödtagare.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) EG:s förordning om utveckling av landsbygden rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar,

2) statsrådets förordning statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000),

3) mål 1-område ett område som berörs av mål 1-program som avses i 4 § 9 punkten lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999),

4) regionalt program för utveckling av landsbygden ett program som avses i 8 a § 2 mom. finansieringslagen,

5) INTERREG-program ett i artikel 20.1 punkt a i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna avsett gemenskapsinitiativprogram, nedan strukturfondernas allmänna förordning,

6) LEADER+ -program ett i artikel 21.3 i strukturfondernas allmänna förordning avsett gemenskapsinitiativprogram,

7) POMO+ -program ett nationellt finansierat program i enlighet med 3 § 1 mom. 10 punkten lagen om finansiering av landsbygdsnäringar,

8) landskapets samarbetsdokument dokument som avses i 21 § 1 mom. 1 punkten lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna,

9) delfinansierat stöd stöd i vars finansiering Europeiska gemenskapen (EG) deltar med medel ur garantisektionen vid EUGFJ eller ur EG:s strukturfonder,

10) nationellt stöd stöd som finansieras av anslag i statsbudgeten enligt 1 § 1 mom. eller ur gårdsbrukets utvecklingsfond och som helt och hållet kvarstår som en slutlig utgift för staten,

11) forskning och utveckling som hänför sig till jordbruket sådan forskning och utveckling som gäller produktion av produkter enligt bilaga I till Romfördraget eller sådan förädling och marknadsföring av produkterna där produkten bevaras som en produkt enligt bilaga I i enlighet med punkt 4.3.3 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för jordbrukssektorn (1999/C 29/0002),

12) skogsbruk åtgärder som förbättrar skogarnas ekonomiska, ekologiska eller samhälleliga betydelse före fjärrtransporten av virke.

4 §
Styrning av finansieringen

På delfinansierat stöd tillämpas vad som bestäms i strukturfondernas allmänna förordning, EG:s förordning om utveckling av landsbygden samt med stöd av dem eller i kompletterande EG-lagstiftning eller med stöd av den. När stöd beviljas skall utöver rättsakterna och bestämmelserna dessutom beaktas vad som i det mål 1-program, i dess komplementdel, det regionala program för utveckling av landsbygden eller i det aktuella gemenskapsinitiativprogram och dess komplementdel inom vars budgetplan gemenskapens medfinansiering avses bli beviljad har avtalats om styrningen av stöden och om stödbeloppen inom regionen i fråga eller vad som i landskapets samarbetsdokument har bestämts om styrningen av medel. På motsvarande sätt skall vid beviljandet av stöd för projekt inom POMO+ -programmet beaktas vad som i det godkända programmet har bestämts om beviljandet av stöd.

2 kap.

Stödobjekt

5 §
Projekt som stöds

Stöd får beviljas för följande projekt:

1) utvecklingsprojekt som gäller jordbruk,

2) utvecklingsprojekt som gäller annan företagsverksamhet,

3) utvecklingsprojekt som gäller utbildning,

4) allmänna utvecklingsprojekt,

5) vattentillgångsprojekt,

6) lokala aktionsgruppers förvaltnings- och aktiveringsprojekt,

7) teknisk hjälp,

8) forskningsprojekt som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

6 §
Stödtagare

Stöd för projekt får beviljas:

1) kommun, samkommun eller deras inrättning, sammanslutning eller stiftelse,

2) statligt ämbetsverk eller inrättning,

3) församling eller kyrklig samfällighet,

4) annan offentligrättslig sammanslutning eller stiftelse,

5) privaträttslig sammanslutning eller stiftelse,

6) fysisk person eller flera fysiska personer gemensamt.

En förening kan beviljas stöd endast om den är registrerad.

För att stöd skall beviljas förutsätts att den utvecklingsverksamhet som stöds på ett väsentligt sätt hänför sig till sökandens uppgifter eller verksamhetsidé. Sökanden skall ha tillräcklig erfarenhet och yrkesskicklighet samt ekonomiska förutsättningar att genomföra utvecklingsprojektet som sig bör.

7 §
Stödberättigad verksamhet inom utvecklings- projekt som gäller jordbruk och annan företagsverksamhet

Stöd får beviljas:

1) för undersökningar och utredningar enligt 52 § 2 mom. 2 punkten statsrådets förordning, vilka gäller jordbrukssektorn som helhet, vissa produktionsinriktningar eller produktionssätt inom jordbruket eller skogsbruk, eller för sådana projekt för utveckling av jord- eller skogsbruk i en region eller på en ort som kan höja produktiviteten, förbättra inkomstnivån, minska kostnaderna eller främja miljöskyddet och djurens välbefinnande eller förbättra de sanitära förhållandena,

2) för sådana i 52 § 2 mom. 3 punkten och 53 § 1 mom. statsrådets förordning avsedda offentliga utvecklingsprojekt som gäller annat än jord- eller skogsbruk och vars syftemål är att utreda, värdera eller utveckla företagsverksamhetens allmänna verksamhetsbetingelser inom branschen eller produktionsinriktningen samt regionala eller ortbestämda verksamhetsförutsättningar,

3) för sådana i 52 § 2 mom. 6 punkten statsrådets förordning avsedda utvecklingsprojekt vilkas åtgärder är planerade för vissa grupper av företagare eller företag och som syftar till att förbättra företagens verksamhetsbetingelser, lönsamhet och kvaliteten på produktionen i synnerhet genom att öka företagarnas samarbete och kunnande samt genom att främja produktutveckling och marknadsföring.

8 §
Stödberättigad verksamhet inom utvecklingsprojekt som gäller utbildning

Stöd för ordnande av utbildning får beviljas:

1) som delfinansiering med medel ur EUGFJ för i artikel 9 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden avsedd yrkesutbildning inom jordbruk eller skogsbruk, som kompletterar praktiska erfarenheter och sedvanlig läropliktsbaserad utbildning, examen på mellanstadiet eller universitets- eller högskoleexamen och som inte utgör ett led i grund- eller fortbildningsexamen i ovan nämnda utbildning, fristående examen inberäknad; stöd får beviljas för utbildning som syftar till att utveckla yrkesskickligheten, höja verksamhetens och produkternas kvalitet och förbättra de företagsekonomiska kunskaperna samt att inom företagets verksamhet främja beaktandet av krav som gäller miljön, djurens välbefinnande och hygien,

2) för annan yrkesinriktad tilläggs- eller fortbildning som tillhandahåller allmänna färdigheter för ett yrke eller en näring och som syftar till att göra landsbygdsnäringarna mångsidigare samt utveckla sakkunnigtjänsterna; stöd får beviljas bara om utbildningen inte på basis av en bedömning enligt punkterna 14 och 15 i gemenskapsramarna för stöd för utbildning (98/C 334/10) anses vara i artikel 87.1 Romfördraget avsett statligt stöd.

3) inom LEADER+ -programmet även för annan programenlig verksamhet.

Stöd får beviljas för anordnande av utbildning som omfattar minst 20 lektioner. En lektion skall vara minst 45 minuter lång. Utbildningen kan ges i en eller flera perioder. Den utbildningshelhet för vilket stöd beviljas kan tillsammans omfatta högst 30 studieveckor.

Utbildningen kan också omfatta i 1 mom. avsedd utbildning av personer som utbildare eller arbetar med rådgivning.

9 §
Stödberättigad verksamhet inom allmänna utvecklingsprojekt

Stöd enligt 13 § finansieringslagen får beviljas:

1) för främjande av bygemenskapens gemensamma verksamhet, såsom anläggande, iståndsättning och utvidgning av gemensamma eller av bygemenskapen gemensamt använda lokaler och områden,

2) för att förse gemensamma eller gemensamt använda lokaler eller områden med sådana tillbehör och redskap att de kan användas för gemensamma evenemang, för upprätthållande av kontakter eller för rekreation,

3) för sådan förbättring av boendemiljöns kvalitet i en by eller i en del av den som berör flera familjer,

4) för främjande av den lokala kulturen,

5) för främjande av vitaliteten och aktiviteten i byar eller lokalsamhällen och för förvärv av de färdigheter som behövs för detta,

6) för uppgörande och genomförande av utvecklings- eller landskapsvårdsplaner för byar, samt

7) för andra med i 1–6 punkten avsedd verksamhet jämförbara åtgärder som gagnar den allmänna välfärden för invånarna i en by eller i en del av den.

Stöd beviljas dock inte för sådan verksamhet som hör till en offentlig sammanslutnings lagstadgade grundläggande uppgift.

10 §
Stödberättigad verksamhet inom vattentillgångsprojekt

Vid beviljandet av stöd för sådana vatten- och avloppsprojekt som avses i 1 § 2 mom. statsrådets förordning och för övriga i 15 § finansieringslagen avsedda vattentillgångsprojekt tillämpas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 9 §.

11 §
Stödberättigad verksamhet inom aktiverings- och förvaltningsprojekt som gäller lokala aktionsgrupper

Stöd får beviljas för såväl delfinansierade som nationellt finansierade lokala aktionsgruppers kostnader som föranleds av de uppgifter som ingår i befrämjandet och genomförandet av gruppens godkända utvecklingsplan.

12 §
Stödberättigad verksamhet inom forskningsprojekt som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet

Stöd får beviljas för projekt enligt 65 § statsrådets förordning.

3 kap.

Stödberättigade kostnader

13 §
Lönekostnader

Som en sådan skälig lön som avses i 55 § 1 mom. 1 och 4–6 punkten statsrådets förordning anses den lön inom kommunsektorn som allmänt betalas för motsvarande uppgifter i de kommuner som hör till det område där utvecklingsprojektet genomförs. Ett godtagbart lönebelopp kan sänkas eller höjas med högst 20 procent på grundval av personens utbildning eller erfarenhet eller på grundval av uppgiftens ansvarsfullhet.

Om arbetsförhållandet varar endast en del av året eller om det arbete som utförs till förmån för utvecklingsprojektet sker på deltid, räknas såsom kostnad för utvecklingsprojektet högst den andel av de löneutgifter som antecknas i bokföringen och som enligt timbokföringen godkänns som arbete som gäller utvecklingsprojektet.

Om arbetsförhållandet på heltid varar minst ett år är en förutsättning för beviljandet av stöd att befattningen på ett med tanke på omfattningen av projektet ändamålsenligt sätt har ledigförklarats offentligt.

Som godtagbar lön enligt 65 § 5 mom. statsrådets förordning betraktas i tillämpliga delar den lön som betalas för motsvarande forskningsarbete.

14 §
Sakkunnigarvoden

Dagsarvodet för en sakkunnig skall vara skäligt. Dagsarvodet får vara högst 1 000 euro. I beloppet av arvodet skall beaktas den sakkunnigas utbildning, erfarenhet eller annan förtrogenhet i fråga om den rådgivningsuppgift eller utbildning som stöds. Arvodet kan höjas med högst 20 procent om sakkunniguppgiften har krävt att den sakkunnige under en betydligt längre tid än normalt har gjort sig förtrogen med uppgiften eller om han av godtagbara skäl har haft betydligt högre kostnader än normalt på grund av genomförandet av uppgiften.

15 §
Kostnader för anläggningstillgångar, materialkostnader samt övriga kostnader

Som godtagbara stödberättigande kostnader enligt 55 § 1 mom. statsrådets förordning kan anses:

1) sådana med beaktande av utvecklingsprojektets omfattning skäliga utgifter som föranleds av stödtagarens användning av verksamhetsutrymmen, t.ex. el- och vattenanskaffning och städning, till den del utgifterna föranleds av utvecklingsprojektet eller projektet ökar stödtagarens sedvanliga utgifter, samt sådana för projektet erforderliga skäliga utgifter som föranleds av postning och användningen av telefon, elektriska kommunikationsmedier, kopieringsmaskin och andra motsvarande apparater,

2) hyror för lokaler som genomföraren av ett utvecklingsprojekt behöver för att genomföra projektet och som inte får överskrida den gängse hyresnivån på orten,

3) utgifter för anskaffning av material för beredning och genomförande av utbildning eller något annat utvecklingsprojekt, om inte materialet är sådant som stödtagaren likväl hade varit tvungen att skaffa för sin sedvanliga verksamhet, och

4) kostnader för anskaffning av utrustning, förnödenheter och råvaror som är nödvändiga vid beredningen och genomförandet av ett utvecklingsprojekt samt kostnader för hyra av anläggningstillgångar.

Som sådan ovan i 1 mom. 4 punkten avsedd godtagbar anskaffning av utrustning anses små kostnader för anskaffning av datorer, telefoner eller andra motsvarande kommunikationsmedier eller sådana anläggningstillgångar som i övrigt är nödvändiga för genomförandet av projektet. Stöd kan enbart beviljas om anskaffningsutgiften kan avskrivas i bokföringen under den tid projektet genomförs eller om tillgången säljs till gängse pris vid avslutandet av utvecklingsprojektet och därav erhållna medel redovisas som inkomst för utvecklingsprojektet. Om tillgången inte säljs vid avslutandet av utvecklingsprojektet kan endast den under projektets gång i bokföringen avskrivna andelen av anskaffningskostnaden godkännas såsom stödberättigad.

På andra anläggningstillgångar än de som nämnts ovan tillämpas vad som bestäms i 16 §.

16 §
Investeringskostnader

Utöver vad som bestäms i 56 § statsrådets förordning får stöd beviljas för investeringar på det sätt som avses i 2-5 mom.

På godtagbara kostnader för byggnadsinvesteringar tillämpas vad som föreskrivs i 34 § 2 mom. statsrådets förordning.

Vid stödjandet av vatten- och avloppsprojekt skall på godtagbara kostnader i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/1980) eller med stöd av den.

Stöd för anskaffning av fastighet beviljas inte om fastighetens anskaffningspris överstiger fastighetens gängse pris för det ändamål den anskaffats och för vilket den enligt projektplanen kommer att användas.

Stöd kan beviljas för anskaffning av maskiner, anordningar och motsvarande utrustning om dessa vid avslutandet av projektet förblir i stödtagarens ägo för att användas i enlighet med utvecklingsprojektet i fråga, såsom bestäms i 59 § 1 mom. 3 punkten statsrådets förordning.

17 §
Stödberättigade kostnader inom aktionsgruppernas aktiverings- och förvaltningsprojekt

Stödberättigade kostnader för en lokal aktionsgrupp är:

1) hyra för lokaliteter,

2) sådana sedvanliga kostnader i anslutning till lokaliteter som inte ingår i hyran,

3) lön inklusive lönebikostnader som betalas till aktionsgruppens arbetstagare,

4) kostnader som föranleds av postning, telefonsamtal, användningen av datanät och annan kommunikation,

5) kostnader som föranleds av sammanträdesarrangemang och sammanträdesarvoden, dock högst enligt vad som betalas för kommunernas motsvarande organs sammanträden,

6) kostnader som föranleds av förvärvande av specialkunskaper som behövs i aktionsgruppens arbete,

7) kostnader för anskaffning av sådana köpta tjänster som är nödvändiga med tanke på genomförandet av en för aktionsgruppen godkänd utvecklingsplan och med tanke på aktionsgruppens verksamhet, samt sakkunnigarvoden,

8) kostnader för första anskaffning av nödvändiga kontorsmöbler till lokalerna inklusive en vanlig kontorsdator, telefon och telefaxapparat eller motsvarande kommunikationsmedier samt för nödvändiga ersättningsanskaffningar,

9) kostnader för anskaffning och uppdatering av sedvanliga dataprogram som behövs i kontorsarbete och i aktionsgruppens arbete,

10) kostnader för anskaffning av kontorsförnödenheter som behövs i aktionsgruppens arbete,

11) resekostnader som är nödvändiga med tanke på verksamheten, dock högst till ett belopp som kan ersättas i enlighet med det resereglemente för statstjänstemän som gäller vid tidpunkten för resan.

Som stödberättigade kostnader anses inte kostnader för förvärvande av sådana baskunskaper som behövs i kontorsarbete, t.ex. kunskaper i bokföring och databehandling, grundläggande språkkunskaper eller andra motsvarande kunskaper.

Vad som bestäms i 16 § 2 mom. iakttas i tillämpliga delar vid anskaffning av anläggningstillgångar som avses i 1 mom.

18 §
Teknisk hjälp

Sådan teknisk hjälp som avses i 58 § statsrådets förordning kan med beaktande av begränsningarna i paragrafen beviljas för de kostnader för arbetskrafts- och näringscentralerna och jord- och skogsbruksministeriet för planering och verkställande av regionala program för utveckling av landsbygden samt mål 1-program och LEADER+ -program som föranleds av:

1) löner inklusive lönebikostnader samt resor för sådana personer som står i tjänste- eller arbetsförhållande på viss tid och vars arbetsuppgifter främjar startandet eller genomförandet av projekt som finansieras med medel ur programmen eller hänför sig till annat arbete som föranleds av genomförandet av projekt som finansieras med medel ur programmen; delfinansierad teknisk hjälp kan dock endast användas för sådana uppgifter som hänför sig till beredning, val, utvärdering eller uppföljning av projekt eller till revisioner eller kontroller på plats av projekt.

2) kostnader för information och informationsmöten samt informationsmaterial,

3) sådana utbildningskurser om verkställandet av programmen som förvaltningen arrangerar för sina anställda och för andra som deltar i programarbetet,

4) anskaffning, utveckling och underhåll av datasystem som hänför sig till verkställandet av programmen,

5) den interna samordningen, uppföljningen och utvärderingen av programmen,

6) anskaffning av kontorstillbehör som behövs vid verkställandet av programmen inklusive anskaffning av behövliga datorer och kommunikationsmedier.

Stöd för kostnader som föranleds av utredningsprojekt som främjar genomförandet av programmet och innovativa åtgärder som avses i artikel 22.1 andra stycket i strukturfondernas allmänna förordning kan beviljas i enlighet med 55 och 56 § i statsrådets förordning. Vid beviljande av stöd skall dessutom iakttas vad som i 2 kap. och i 13–16 § i detta kapitel bestäms om den verksamhet som skall stödas.

4 kap.

Vissa begränsningar av stödberättigandet

19 §
Verifierbarheten av kostnaderna

När en sådan redovisning som avses i 55 § 2 mom. statsrådets förordning företes skall till grund för varje utgiftspost finnas ett verifikat i bokföringen och, om utgiften fördelas både som kostnader för utvecklingsprojektet och som kostnader för annan verksamhet, en skriftlig förklaring till kostnadsspecificeringen. Som kostnadsgrund godkänns inte en kalkyl där andelen av de övriga kostnaderna räknas ut på basis av lönerna.

20 §
Offentlig upphandling och konkurrensutsättning

I fråga om åtgärder som uppfyller förutsättningarna i 2 § 1 mom. 5 punkten lagen om offentlig upphandling (1505/1992) skall stödtagaren begära anbud enligt vad som föreskrivs i nämnda lag och förordningar som givits med stöd av den.

I fråga om åtgärder som genomförs av någon annan än en i 2 § 1 mom. lagen om offentlig upphandling avsedd upphandlingsenhet, skall anbud begäras på ett ändamålsenligt sätt så, att den godtagbara nivån på kostnaderna på orten eller i området kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.

21 §
Mellanskillnad och underentreprenörskontrakt

Då en maskin eller ett redskap anskaffas så att en del av köpeskillingen kvittas genom att en använd maskin eller ett använt redskap ges som vederlag, anses som stödberättigad kostnad endast skillnaden mellan priset på den maskin eller det redskap som anskaffats och på den maskin eller det redskap som överlåtits.

Som stödberättigande kostnader kan godkännas de kostnader som föranleder av ett sådant underentreprenörskontrakt eller tjänsteavtal enligt regel 1.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1685/2000 vilket godkänns i samband med stödbeslutet och i vilket kostnaderna prissätts i enlighet med produktionskostnaderna.

22 §
Kostnader som inte omfattas av stödet

Stöd beviljas inte för följande kostnader eller kostnadsandelar:

1) kostnader som annars skulle godkännas i fråga om mervärdesskattens andel, om inte den som ansöker om stödet företer en av skattemyndigheten avgiven utredning eller annan tillräcklig utredning över att för kostnader som hänför sig till verksamheten i fråga inte kan fås återbäring av mervärdesskatten;

2) kostnader som föranleds av förplägnad som hänför sig till stödtagarens sedvanliga verksamhet eller förmånstagarnas bedrivande av affärsverksamhet, eller

3) andra kostnader för verksamheten som föranleds av stödtagarens sedvanliga verksamhetsutövning.

Staten eller dess inrättningar är inte skyldiga att förete utredningar enligt 1 mom. 1 punkten.

23 §
Arbete som utan vederlag utförs för projekt

Som talkoarbete kan beaktas endast sådant arbete som traditionellt har utförts som talkoarbete i sammanslutningen i fråga, t.ex. röjning, byggande och iståndsättning av gemensamma utrymmen och områden. Ett talkoarbete kan hänföra sig endast till sådana turistprojekt som avses i 5 § 2 punkten samt till projekt enligt 4 och 5 punkten.

Som talkoarbete anses inte planering eller ledning av ett utvecklingsprojekt eller deltagande i administrationen av eller i sammanträden i anslutning till ett utvecklingsprojekt och inte heller deltagande i styrgruppens verksamhet eller sammanträden. Som talkoarbete beaktas endast arbetsinsatser som utförs av personer som har fyllt 14 år och i fråga om vilka arbetslagstiftningens begräsningar gällande sådana personer iakttas.

Som värde av talkoarbete anses högst 8,50 euro i timmen i sedvanligt arbete och högst 13,50 euro i timmen om den som utför talkoarbete har utbildning eller långvarig arbetserfarenhet i den bransch som arbetet gäller. Värdet av talkoarbete som utförs av en person under 18 år anses dock vara högst 5,50 euro i timmen. Om den som utför talkoarbete samtidigt utan ersättning använder traktor eller någon annan motsvarande arbetsmaskin skall värdet av talkoarbetet anses vara högst 25 euro i timmen. Då grävmaskin eller någon motsvarande maskin används kan värdet av talkoarbetet anses vara högst 34 euro i timmen.

Värdet av fackarbete som på något annat sätt än som talkoarbete utförts för projektet skall iakttas högst enligt de kostnader som orsakats den som överlåtit tjänsten eller enligt den lön som betalas för motsvarande arbete.

Andelen talkoarbete beaktas endast om det finns en godtagbar timredovisning över det.

24 §
Värdet av insatsvaror som överlåts utan vederlag

Då virke överlåts utan vederlag för verkställande av ett utvecklingsprojekt beaktas som virkets råvirkesvärde det rotpris för virke som allmänt tillämpas i området. Virkets värde kan beaktas endast om en utomstående person som besitter tillräcklig yrkesskicklighet har gett ett intyg över virkesmängden och värden. Om det virke som överlåtits har bearbetats genom sågning eller hyvling, är virkets värde anskaffningspriset för sådant motsvarande virke som enligt gängse villkor allmänt finns att få i området. Över mängden och värden sågat eller hyvlat virke skall finnas ett intyg som motsvarar intyget över mängden och värden råvirke.

Som kostnad för användning av egna verksamhetsutrymmen eller någon annan motsvarande lokal kan beaktas den tid som behövs för genomförandet av utvecklingsprojektet i nämnda lokal. Den godtagbara kostnaden får inte vara högre än den andel av driftskostnaderna för lokalen, inklusive kapitalkostnaderna, som motsvarar gängse hyra för lokalen.

Vid överlåtelse av maskiner och anordningar att användas i utvecklingsprojektet godkänns som värde av överlåtelsen högst en ersättning, som motsvarar den gängse hyreskostnaden på orten, och vars storlek skall motiveras. För råvaror eller färdiga produkter godkänns högst det pris som överlåtaren hade kunnat få i köpeskilling för dem. För användningen av andra egna insatsvaror skall företes ett intyg över insatsvarans anskaffningspris, i fråga om vilket som godtagbar kostnad kan anses högst den andel av anskaffningspriset som motsvarar användningen av insatsvaror med beaktande av eventuella åldersrabatter.

25 §
Resekostnader

Resekostnader som ingår i projektet är stödberättigade endast om de har inbegripits i stödansökan och den godkända projektplanen.

Resekostnaderna är godtagbara kostnader endast om de föranleds av det praktiska verkställandet av utvecklingsprojektet eller om med resans hjälp kan erhållas sådana nödvändiga uppgifter om utvecklingsprojektet som annars inte skulle vara tillgängliga.

En utlandsresa kan godkännas som stödberättigad endast av speciellt vägande skäl.

5 kap.

Stödform och stödbelopp

26 §
Stödform

Stödet beviljas i form av bidrag. Teknisk hjälp kan dock användas utan bidragsbeslut för kostnader som orsakats arbetskrafts- och näringscentralen eller jord- och skogsbruksministeriet på basis av en vederbörligt godkänd dispositionsplan.

27 §
Finansiering

Stöd för projekt som avses i 5 § 1 mom. 1-6 punkten kan beviljas både med delfinansiering och som nationellt stöd med beaktande av finansieringskällorna för varje enskilt program vid programfinansieringen. Stöd för teknisk hjälp som avses i 7 punkten i sagda moment kan inom mål 1-program beviljas med delfinansiering, inom regionala program för utveckling av landsbygden som nationellt stöd och inom LEADER+ -program i form av delfinansierat stöd. Stöd för forskningsprojekt som avses i 5 § 1 mom. 8 punkten kan beviljas endast som nationellt stöd.

Vetenskaplig forskning medfinansieras inte.

28 §
Stödets maximibelopp

Stöd, inklusive annan offentligt finansiering, får beviljas till högst:

1) 100 procent för verksamhet som avses i 2 kap. och som gäller förhandsutredningsprojekt, för kostnader som föranleds av att en sammanslutning verkar som en lokal aktionsgrupp, för sådana utvecklingsprojekt i vilka ingår sammanfogning av flera projekt med undantag av investeringskostnader och för godtagbara kostnader för teknisk hjälp,

2) 100 procent för godtagbara kostnader för ett utvecklingsprojekt enligt 53 § i statsrådets förordning och ett forskningsprojekt enligt 65 § i statsrådets förordning för sådan verksamhet som avses i 2 kap.,

3) 75 procent av de godtagbara kostnaderna för projekt som riktar sig till vissa grupper av företagare och som avses i 52 § 2 mom. 6 punkten statsrådets förordning och av de godtagbara kostnader som hänför sig till sådana investeringar i utvecklingsprojekt som avses i 56 § statsrådets förordning,

4) 90 procent av övriga än ovannämnda kostnader.

29 §
Utvecklingsprojekt för gruppen av företagare

I en projektplan för ett utvecklingsprojekt enligt 52 § 2 mom. 6 punkten statsrådets förordning skall kostnaderna för och finansieringen av projektet uppskattas enligt företag. I stödbeslutet anges såväl det stöd som beviljas den som ansökt om stöd som varje företagares andel av stödet.

För i projektet deltagande andra företag enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar än sådana som producerar jordbruksprodukter som räknas upp i bilaga I till Romfördraget består den stödandel som nämns i 1 mom. av försumbart stöd, dvs. de minimisstöd. Detta skall nämnas i stödbeslutet. Beloppet av det slutliga de minimis-stödet bestäms på grundval av de faktiska kostnaderna och skall efter projektets avslutande meddelas de företag som deltagit i projektet och som fått de minimis-stöd.

Till den del det i projektet ingår åtgärder och av dem föranledda kostnader som inriktas på andra företag än företag enligt landsbygdsnäringslagen finansierar företagen dessa kostnader i sin helhet som en privat finansieringsandel.

Samtliga företag som deltar i projektet skall underteckna en förbindelse om deltagande i projektet och förbindelsen skall fogas till ansökan om finansiering.

30 §
Bidragets minimibelopp

Bidrag får inte beviljas om bidragsbeloppet är mindre än 500 euro.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

31 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2003.

Denna förordning tillämpas på sådana stödansökningar som gäller ovan i 1 § avsedda åtgärder och om vilka beslut fattas efter den 2 januari 2003.

Helsingfors den 30 december 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Marja Kokkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.