1281/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 21 december 2000 om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1211/2000), sådant det lyder i lag 1393/2001, som följer:


En utbildningsanordnare som 2000 har fått statsunderstöd enligt 43 § 3 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998), sådant det lydde i lag 1186/1998, för utbildning som ordnas i form av avgiftsbelagd service, beviljas 2003 statsunderstöd till ett belopp som motsvarar statsunderstödet för 2000. År 2004 beviljas statsunderstöd till två tredjedelar och 2005 till en tredjedel av statsunderstödet för 2000. Om utbildningsanordnaren upphör med sin verksamhet, beviljas det understöd som avses i detta moment tills verksamheten upphör som en proportionell andel av det årliga understödet motsvarande verksamhetstiden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 140/2002
KuUB 16/2002
RSv 231/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.