1280/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av 11 och 43 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) 43 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1211/2000, samt

ändras 11 § 3 mom. och rubriken för 43 §, sådana de lyder, den finska språkdräkten i 11 § 3 mom. i lag 1389/2001 samt den svenska språkdräkten i 11 § 3 mom. samt rubriken för 43 § i nämnda lag 1211/2000, som följer:

11 §
Finansiering av den yrkesinriktade tilläggs- utbildningens driftskostnader

En utbildningsanordnare som avses i lagen om yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning beviljas finansiering för driftskostnaderna i annan yrkesinriktad tilläggsutbildning än sådan som avses i 1 och 2 mom. till 90 procent av det belopp som fås genom sammanräkning av produkterna av det antal studerandeårsverken som fastställts för utbildningsanordnaren som grund för beräkning av statsandelen och de priser per enhet som bestämts per studerandeårsverke. Inom ett företags eller en annan sammanslutnings utbildning för att utveckla personalen är finansieringen dock 50 procent av det belopp som räknats på nämnda sätt. Bestämmelser om hur det studerandeårsverke som läggs till grund för finansieringen fastställs utfärdas genom förordning av statsrådet.

43 §
Statsunderstöd för lärarutbildning samt undervisning på samiska och i samiska


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På finansiering som har beviljats enligt 43 § 3 mom. vilket upphävs genom denna lag, tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 140/2002
KuUB 16/2002
RSv 231/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.