1276/2002

Given i Helsingfors den 16 december 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsfria prestationer

Avgiftsfria prestationer enligt 4 § lagen om grunderna för avgifter till staten är:

1) beslut i ett ärende som gäller avbrytande av havandeskap, sterilisering eller kastrering,

2) sakkunnigutlåtanden som en domstol eller någon annan statlig myndighet begär,

3) behandling av ett annat än i 2 § avsett ärende som gäller hälso- och sjukvård och ett avgörande eller beslut i ett sådant ärende, samt

4) den service enligt 3 § 1 punkten som ges på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet, med undantag för den andel som Rättsskyddscentralen för hälsovård anskaffar hos utomstående producenter.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana offentligrättsliga prestationer enligt 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka uppbärs fasta avgifter är

1) tillstånd att avlägsna organ eller vävnad 59 euro,

2) verksamhetstillstånd för medicinsk förvaring eller användning av mänskliga organ och vävnader separat för varje anstalt 59 euro,

3) förordnande att vara läkare med behörighet att avge utlåtande i ärenden som gäller avbrytande av havandeskap 59 euro,

4) godkännande av sjukhus som abortsjukhus 59 euro,

5) i 11 § lagen om medicinsk forskning (488/1999) avsett tillstånd för forskning som gäller embryon 59 euro,

6) legitimation av yrkesutbildad person som avses i 4, 5 och 8 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 62 euro,

på grundval av genomgången utbildning i någon annan EES-stat 262 euro, och

då beslutet meddelas med anledning av en gemensam ansökan från en läroanstalt 28 euro,

7) i 13 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avsett tillstånd 227 euro. Då det är fråga om att förlängning av giltighetstiden för ett tidigare beviljat tillstånd 84 euro,

8) godkännande och registrering av föreskriven utbildning som leder till ett yrke för en i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avsedd yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning 62 euro,

för beslut som grundar sig på en gemensam ansökan från en läroanstalt 28 euro, och

om godkännandet och registreringen grundar sig på utbildning som det inte utfärdats några föreskrifter om, 204 euro,

9) intyg över rätt eller tillstånd att utöva yrke, över utbildning, specialistkompetens eller registrering av yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning 50 euro eller utdrag ur centralregistret 25 euro,

10) beslut i ärenden gällande undersökningstillstånd 135 euro, dock i fråga om ett lärdomsprov 40 euro, samt

11) fotostatkopior och andra kopior av en handlingsavskrift och bestyrkande av en handlingsavskrifts riktighet 2 euro per sida, dock högst 20 euro per handling.

3 §
Prestationer som prissätts enligt företags- ekonomiska grunder

Sådana prestationer enligt 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten som Rättsskyddscentralen för hälsovården prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) informationstjänst med anknytning till data- och informationssystemen, då det inte är fråga om handlednings- eller rådgivningsservice i liten skala,

2) utbildnings- och konsulttjänster,

3) utredningar och översättningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning,

4) publikationer,

5) användning av lokaliteter och anordningar som Rättsskyddscentralen för hälsovården besitter,

6) fotostatkopior och andra kopior, samt

7) sändande av material enligt uppdrag, då detta inte ingår i priser för sådant material som avses i 1–4 punkten.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003 och gäller till den 31 december 2004.

Helsingfors den 16 december 2002

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finanssekreterare
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.